Tiếng Anh 8 Unit 5 5f. Skills

1 Look at the picture and read the title. What do you think the article is about? What is its purpose? 2 Read the text and complete the sentences (1-5). 3 Are the tips in the article helpful for you? Why? Tell you partner. 4 Listen and repeat. 5 Use the prompts below or your own ideas to give advice to people suffering from the problems in Exercise 4.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Look at the picture and read the title. What do you think the article is about? What is its purpose? Listen and check. 

(Nhìn vào hình ảnh và đọc tiêu đề. Bạn nghĩ bài viết nói về cái gì? Mục đích của nó là gì? Nghe và kiểm tra.)


Lời giải chi tiết:

The article is about teenager’s problems. Its purpose is to show us what is teenager problems and how they get over them.

(Bài viết nói về các vấn đề của thanh thiếu niên. Mục đích của nó là cho chúng ta thấy vấn đề của thanh thiếu niên là gì và cách họ vượt qua chúng.)

Bài 2

2 Read the text and complete the sentences (1-5).

(Đọc văn bản và hoàn thành các câu từ 1-5.)

1 The writer thinks that too much                   can cause health problems.

2 We often argue with the people we care about and see                   .

3 Teens can make                    if they join after-school activities.

4 If teens are addicted to                     , they should go online less often.

5 If teens suffer from                          , they should talk to their teachers or parents about it.

Phương pháp giải:

About Teen Problems

It is hard to be a teenager, but here are some tips!

Exam stress

Too much exam stress can be bad for your health, so you should make a study plan with regular breaks. Then, you can make progress and still have time to relax.

Arguing with family or friends

We often argue with the people we see every day although we care about them. If you argue with your family or friends, talk to them about how you feel.

Starting at a new school

When teens move to a new place, it can be hard to make friends at a new school. One way to make new friends is to take part in after-school activities or talk to your classmates.

Social media addiction

Are you worried when you can't find your smartphone? Then, you may be addicted to social media. The solution is to take control of your addiction and spend less time online.

Bullying

Bullying happens when people say bad things to others. If you suffer from bullying or if you know someone else, it's important to tell teachers or parents.

Tạm dịch:

Về các vấn đề của thanh thiếu niên

Thật khó để trở thành một thiếu niên, nhưng đây là một số lời khuyên!

Căng thẳng thi cử

Quá nhiều căng thẳng trong kỳ thi có thể gây hại cho sức khỏe của bạn, vì vậy bạn nên lập kế hoạch học tập với thời gian nghỉ thường xuyên hơn. Sau đó, bạn có thể tiến bộ và vẫn có thời gian để thư giãn.

Tranh luận với gia đình hoặc bạn bè

Chúng ta thường tranh cãi với những người chúng ta gặp hàng ngày mặc dù chúng ta quan tâm đến họ. Nếu bạn tranh luận với gia đình hoặc bạn bè, hãy nói với họ về cảm giác của bạn.

Bắt đầu từ một ngôi trường mới

Khi thanh thiếu niên chuyển đến một nơi ở mới, thật khó để kết bạn ở một ngôi trường mới. Một cách để kết bạn mới là tham gia các hoạt động sau giờ học hoặc nói chuyện với các bạn cùng lớp.

Nghiện mạng xã hội

Bạn đang lo lắng khi không thể tìm thấy điện thoại thông minh của mình? Như vậy có nghĩa là bạn có thể đang nghiện mạng xã hội. Giải pháp là kiểm soát cơn nghiện của bạn và dành ít thời gian hơn trên mạng.

Bắt nạt

Bắt nạt xảy ra khi mọi người nói xấu người khác. Nếu bạn bị bắt nạt hoặc nếu bạn biết người khác đang bị, điều quan trọng là phải nói với giáo viên hoặc cha mẹ.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3 Are the tips in the article helpful for you? Why? Tell you partner.

(Những lời khuyên trong bài viết có hữu ích cho em không? Tại sao? Nói với bạn cặp của em.)

Lời giải chi tiết:

They aren’t helpful for me because they too general and can’t help in some cases.

(Chúng không hữu ích đối với em vì chúng quá chung chung và không thể giúp ích gì trong một số trường hợp.)

Bài 4

Teenagers’ Problems

4 Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


be stress about exams: bị căng thẳng về các kỳ thi

start at a new school: bắt đầu ở một ngôi trường mới

argue with family/friends: tranh cãi với gia đình/bạn bè

suffer from bullying: bị bắt nạt

be addicted to social media: nghiện mạng xã hội

Bài 5

5 Use the prompts below or your own ideas to give advice to people suffering from the problems in Exercise 4.

(Sử dụng những gợi ý dưới đây hoặc ý kiến của riêng em để đưa ra lời khuyên cho những người đang gặp phải vấn đề trong Bài tập 4.)

join an after-school club

(tham gia một câu lạc bộ sau giờ học)

tell your parents/teachers about it

(nói với cha mẹ / giáo viên của bạn về nó)

spend less time online

(dành ít thời gian hơn trên mạng)

talk to them about how you feel

(nói chuyện với họ về cảm giác của bạn)

 make a study plan with regular breaks

(lập một kế hoạch học tập với thời gian nghỉ thường xuyên)

A: I'm stressed about exams.

(Tớ căng thẳng về các kỳ thi.)

B: You should make a study plan with regular breaks.

(Bạn nên lập một kế hoạch học tập với thời gian nghỉ thường xuyên.)

Lời giải chi tiết:

A: I have just started at a new school.

(A: Tớ vừa mới bắt đầu ở một ngôi trường mới.)

B: You should join an after-school club to make new friends.

(B: Bạn nên tham gia một câu lạc bộ sau giờ học để kết bạn mới.)

A: I am addicted to social media.

(A: Tớ nghiện mạng xã hội.)

B: You should spend less time online.

(B: Bạn nên dành ít thời gian hơn trên mạng.)

A: I argue with my family every time we meet.

(Tớ luôn tranh cãi với gia đình mỗi khi chúng tôi gặp nhau.)

B: You should talk to them about how you feel.

(Bạn nên nói chuyện với họ về cảm giác của bạn.)

A: I suffer from bullying.

(Tôi bị bắt nạt.)

B: You should tell your parents about it.

(Bạn nên nói với cha mẹ của bạn về nó.)

Bài 6

6 Listen to the dialogue between Susie and Amy about Susie's problem. For questions (1-5), choose the correct options (A, B, C or D).

(Nghe cuộc đối thoại giữa Susie và Amy về vấn đề của Susie. Đối với các câu hỏi (1-5), chọn các phương án đúng (A, B, C hoặc D).)


1 Susie is having a problem with her                         .

A sister                       C parents

B friends                     D teachers

2 Susie and her friends often                          .

A suffer from bullying        C meet at school

B make new friends             D argue

3 Susie's friends don't like the same                            as she does.

A after-school activities            C free-time activities

B school subjects                       D sport

4 How does Susie describe her character?

A shy

B nice

C brave

D friendly

5 Amy advised Susie to                       .

A join a sports club

B join an art club

C exercise at a gym

D meet her twice a week

Phương pháp giải:

Hey, Susie.What's wrong?Did you argue with your parents or sister again?

(Này, Susie. Có chuyện gì thế? Bạn lại cãi nhau với bố mẹ hoặc chị gái à?)

No, it's not that, Amy. I didn't argue with them. It's my friends at school.

(Không, không phải thế, Amy. Tớ không tranh cãi với họ. Đó là những người bạn của tớ ở trường.)

Are they bullying you? You should tell the teacher if you're suffering from bullying.

(Họ có bắt nạt bạn không? Bạn nên nói với giáo viên nếu bạn đang bị bắt nạt.)

They aren't bullying me. But we argue a lot. We just don't enjoy the same free time activities.

(Họ không bắt nạt tớ. Nhưng chúng tớ tranh luận rất nhiều. Chúng tớ chỉ thích các hoạt động thời gian rảnh của nhau.)

You could try to make new friends.

(Bạn có thể thử kết bạn mới mà.)

You're right. But it's not easy for me, you know, I'm shy.

(Bạn nói đúng. Nhưng nó không dễ dàng cho tớ, bạn biết đấy, tớ nhát lắm.)

Okay, I understand. But you should be brave and friendly, Susie. There's no other way. You need to find other friends.

(Được rồi tớ hiểu rồi. Nhưng bạn nên dũng cảm và thân thiện, Susie. Không có cách nào khác đâu. Bạn cần tìm những người bạn khác.)

But how?

(Nhưng bằng cách nào?)

Well, why don't you join a sports club?

(Chà, tại sao bạn không tham gia một câu lạc bộ thể thao?)

No, I don't need any more exercise. I know.There's an after school art club that I could join.They meet twice a week.

(Không, tớ không cần tập thể dục nữa đâu. Tớ biết rồi. Có một câu lạc bộ nghệ thuật sau giờ học mà tớ có thể tham gia. Họ gặp nhau hai lần một tuần.)

That sounds great. I'm sure you'll meet some nice people there.

(Nghe có vẻ tuyệt đấy. Tớ chắc rằng bạn sẽ gặp được những người tốt ở đó.)

Lời giải chi tiết:

Bài 7

7 Which problem in Exercise 4 makes you stressed the most? Talk with your partner.

(Vấn đề nào trong bài tập 4 khiến em căng thẳng nhất? Nói chuyện với bạn cặp của em.)

Lời giải chi tiết:

The problem makes me stressed the most is to start at a new school because I’m very shy and don’t know how to communicate with other people.

(Vấn đề khiến tớ căng thẳng nhất là bắt đầu ở một ngôi trường mới vì tớ rất nhút nhát và không biết cách giao tiếp với người khác.)

 

Writing 1

Task analysis

1 Read the task and complete the table.

 (Đọc nhiệm vụ và hoàn thành bảng.)

This is part of an email from your English-speaking friend.

I moved to a new house, so I have to start at a new school. I'm really worried about it. What will happen if I can't make any new friends? Can you give me some advice?

Write an email to your friend giving him/her advice (about 80-100 words).

Lời giải chi tiết:

Writing 2

Model analysis

(Phân tích mẫu)

2 Read the model and complete the spidergram in your notebook.

(Đọc email và hoàn thành bảng trong sổ ghi chép của em.)

Hi Tom,

I'm sorry to hear that you're worried about starting at your new school. I've got some advice for you. Why don't you join an after-school club, such as a sports club? In this way, you'll meet students outside the classroom and it'll be easier to get to know them.

Another idea is to walk to school or take the school bus. Then, you'll meet other students on the way to school and you'll have the chance to talk to them.

I hope my advice helps.

Write back.

John

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chào Tom,

Tớ rất tiếc khi biết rằng bạn đang lo lắng về việc bắt đầu ở trường mới. Tớ có vài lời khuyên cho bạn đây. Tại sao bạn không tham gia một câu lạc bộ sau giờ học, chẳng hạn như một câu lạc bộ thể thao? Bằng cách này, bạn sẽ gặp gỡ các học sinh bên ngoài lớp học và sẽ dễ dàng làm quen với họ hơn.

Một ý tưởng khác là đi bộ đến trường hoặc đi xe buýt của trường. Sau đó, bạn sẽ gặp những học sinh khác trên đường đến trường và bạn sẽ có cơ hội nói chuyện với họ.

Tớ hy vọng lời khuyên của tớ sẽ giúp ích cho bạn.

Viết lại sớm nhé.

John

Lời giải chi tiết:

Writing 3

3 Match the pieces of advice (1-2) to the expected results (a-b). Which of the teenagers' problems from Exercise 4 on page 77 is the advice for?

(Nối các phần lời khuyên (1-2) với kết quả mong đợi (a-b). Lời khuyên dành cho những vấn đề nào của thanh thiếu niên ở Bài tập 4 trang 77 ?)

1 make a study plan with regular breaks

(lập kế hoạch học tập với thời gian nghỉ thường xuyên)

2 study with your friends

(học với bạn của bạn)

a help each other with things you don't understand

(giúp đỡ nhau những điều chưa hiểu)

b make progress and have time to relax

(tiến bộ và có thời gian để thư giãn)

Problem:

Lời giải chi tiết:

Problem: be stressed about exams

Writing 4

4 Use the ideas from Exercise 3 to write an email giving advice to your friend (about 80-100 words).

(Sử dụng các ý tưởng từ Bài tập 3 để viết một email đưa ra lời khuyên cho bạn của bạn (khoảng 80-100 từ).)

Lời giải chi tiết:

Hi Tim,

I'm sorry to hear that you're stressed about exams. I've got some advice for you. Why don't you make a study plan with regular breaks? In this way, you’ll make progress and still have time to relax.

Another idea is to study with your friends. Then, it'll help you with things you don't understand

I hope my advice helps.

Write back.

John

Tạm dịch:

Chào Tim,

Tớ rất tiếc khi biết rằng bạn đang căng thẳng về các kỳ thi. Tớ có vài lời khuyên cho bạn. Tại sao bạn không lập một kế hoạch học tập với những khoảng thời gian nghỉ ngơi đều đặn? Bằng cách này, bạn sẽ tiến bộ và vẫn có thời gian để thư giãn.

Một ý tưởng khác là học với bạn bè của bạn. Nó sẽ giúp các bạn hiểu được những chỗ các bạn chưa hiểu.

Tớ hy vọng lời khuyên của tớ sẽ giúp ích.

Viết lại sớm nhé.

John

 

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Right on! 5

  1 What is your ideal school like? Think about location, school areas, classrooms, equipment, lessons, school trips and after-school activities. Tell the class. 2 Listen to two people talking about their ideal schools and take notes. Are their ideas similar to yours? 3 Use your ideas in Exercise 1 to present your ideal school to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5. Progress Check

  1 Fill in each gap with lessons, homework, exams, school trips or presentations. 2 Fill in each gap with play, surf, watch, go or read. 3 Choose the correct options. 4 Choose the correct options. 5 Choose the correct options. 6 Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 7 Listen to a dialogue about a teenager's problem. Decide if the statements (1-5) are R (right) or W (wrong).

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5e. Grammar

  1 Which of the nouns below are C (Countable) or U (Uncountable)? 2 Listen and put the words into the correct columns. Practise saying them with a partner. 3 Choose the correct options. 4 Tell your partner about... 5 Choose the correct options. 6 Talk about your school life and free-time activities using the quantifiers.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5d. Everyday English

  1 Complete the dialogue with the sentences (A-E). There is one extra sentence.2 Take roles and read out the dialogue. 3 Act out a similar dialogue. Use the dialogue in Exercise 1 as a model and the ideas below or your own ideas. Listen and underline the stressed words in each sentence. Practise saying them with a partner.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 5c. Vocabulary

  1 Listen and repeat. 2 Listen to Brian talking about his free-time activities. Tick (✓) the activitie(s) he likes doing in his free time. 3 Name some other free-time activities. Which activitie(s) do/don’t you like doing in your free time? Tell your partner. 4 The diagram shows free-time activities teenagers like doing in their free time. Look and make sentences as in the example.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close