Tiếng Anh 8 Culture 3

1 Listen and read the text. Complete the sentences (1-6). 2 Collect information about other Maori customs in New Zealand. Prepare a poster and present it to the class.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Listen and read the text. Complete the sentences (1-6).

(Nghe và đọc văn bản. Hoàn thành các câu (1-6).)


1 Maori people                         their special guests with a Powhiri.

2 Traditionally, Maori people greet each other with a                      

3 You can fly over the                         City in hot air balloons.

4 The name for Maori New Year is                           

5 It took                        years for Glenn Martin to finish the jetpack.

6 The                boat is much faster than regular boats.

Phương pháp giải:

NEW ZEALAND

QUICK FACTS

Location: islands in the South Pacific Ocean, east of Australia

Size: 268,680 km2

Population: over 5 million people (in 2020)

Capital City: Wellington

Main languages: English and Maori

Currency: New Zealand dollar

CUSTOMS

Powhiri

The Powhini is a traditional greeting ceremony of Maori people in New Zealand. They greet their special guests with songs, speeches and dances to welcome them.

Hongi

The Hongi is a traditional greeting in Maori culture. They touch their faces together and close their eyes.

FESTIVALS

Balloons over Waikato

Balloons over Waikato takes place in Hamilton City in New Zealand. People can fly over the city in hot air balloons.

Matariki

Matariki is the Maori word for a group of stars. It's also the name for Maori New Year. People celebrate it by playing games, singing songs and eating traditional dishes.

INVENTIONS

The Jetpack

Glenn Martin spent 30 years building the jetpack and he finished it in 2008. You can wear this machine like a backpack and you can use it to fly.

The Jet Boat

William Hamilton invented the jet boat in the 1950s. It was different from regular boats because it used a jet of water to move. This made it much faster than other boats.

Tạm dịch:

NEW ZEALAND

THÔNG TIN NHANH

Vị trí: quần đảo ở Nam Thái Bình Dương, phía đông Australia

Kích thước: 268.680 km2

Dân số: trên 5 triệu người (năm 2020)

Thủ đô: Wellington

Ngôn ngữ chính: tiếng Anh và tiếng Maori

Tiền tệ: Đô la New Zealand

PHONG TỤC

Powhiri

Powhini là nghi thức chào hỏi truyền thống của người Maori ở New Zealand. Họ chào đón những vị khách đặc biệt của mình bằng những bài hát, bài phát biểu và điệu nhảy để chào đón họ.

Hongi

Hongi là cách chào truyền thống trong văn hóa Maori. Họ chạm mặt vào nhau và nhắm mắt lại.

LỄ HỘI

Khinh khí cầu trên Waikato

Khinh khí cầu bay qua Waikato diễn ra tại Thành phố Hamilton ở New Zealand. Mọi người có thể bay qua thành phố bằng khinh khí cầu.

Matakiri

Matariki là từ Maori cho một nhóm các ngôi sao. Đó cũng là tên gọi của năm mới của người Maori. Mọi người ăn mừng nó bằng cách chơi trò chơi, ca hát và ăn các món ăn truyền thống.

PHÁT MINH

Balo phản lực

Glenn Martin đã dành 30 năm để chế tạo bộ phản lực và ông đã hoàn thành nó vào năm 2008. Bạn có thể đeo chiếc máy này như một chiếc ba lô và có thể sử dụng nó để bay.

Thuyền phản lực

William Hamilton đã phát minh ra thuyền phản lực vào những năm 1950. Nó khác với những chiếc thuyền thông thường vì nó sử dụng một tia nước để di chuyển. Điều này làm cho nó nhanh hơn nhiều so với những chiếc thuyền khác.

Lời giải chi tiết:

1 Maori people greet their special guests with a Powhiri.

(Người Maori chào đón những vị khách đặc biệt của họ bằng Powhiri.)

2 Traditionally, Maori people greet each other with a Hongi.

(Theo truyền thống, người Maori chào nhau bằng Hongi.)

3 You can fly over the Hamilton City in hot air balloons.

(Bạn có thể bay qua Thành phố Hamilton bằng khinh khí cầu.)

4 The name for Maori New Year is Matariki.

(Tên gọi Năm mới của người Maori là Matariki.)

5 It took 30 years for Glenn Martin to finish the jetpack.

(Phải mất 30 năm Glenn Martin mới hoàn thành bộ phản lực.)

6 The jet boat is much faster than regular boats.

(Thuyền phản lực nhanh hơn nhiều so với thuyền thông thường.)

Bài 2

Project

2 Collect information about other Maori customs in New Zealand. Prepare a poster and present it to the class.

(Thu thập thông tin về phong tục Maori khác ở New Zealand. Chuẩn bị một tấm áp phích và trình bày trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

THE HAKA

 

When you witness a live haka, be prepared for a powerful and emotive experience that will stay with you long after it’s over. An ancient Māori war dance, the haka is traditionally performed by men before going to war and is a commanding display of a tribe’s pride, strength and unity. Wrist-slapping, foot stamping, tongue thrusting, eye bulging – it’s all part of the fascinating and fierce tradition that is still used today during Māori ceremonies, and celebrations including birthdays and weddings. The haka is also performed during cultural performances.

Tạm dịch:

Khi bạn chứng kiến haka trực tiếp, hãy chuẩn bị cho một trải nghiệm mạnh mẽ và đầy cảm xúc sẽ ở lại với bạn rất lâu sau khi nó kết thúc. Là điệu nhảy chiến tranh cổ xưa của người Maori, haka theo truyền thống được đàn ông biểu diễn trước khi ra trận và là màn thể hiện niềm kiêu hãnh, sức mạnh và sự đoàn kết của một bộ tộc. Tát cổ tay, giậm chân, thè lưỡi, trợn mắt – tất cả đều là một phần của truyền thống hấp dẫn và dữ dội vẫn được sử dụng cho đến ngày nay trong các nghi lễ của người Maori và các lễ kỷ niệm bao gồm sinh nhật và đám cưới. Haka cũng được biểu diễn trong các buổi biểu diễn văn hóa.

  • Tiếng Anh 8 Culture 2

    1 Listen and read the text. Answer the questions (1-6). 2 Collect information about another Canadian invention or discovery. Prepare a poster and present it to the class. Include its name, who invented it, when he/she invented it and what can it do.

  • Tiếng Anh 8 Culture 1

    1 Listen and read the text. Tick (✓) the correct statements. 2 Collect information about another festival in Ireland. Prepare a poster and present it to the class. Include when and where it is, why they celebrate it and what people can see and do.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close