Tiếng Anh 8 Unit 6 6f. Skills

1 Look at the picture and read the title of the text. What do you think the text is about? 2 Read the forum and decide if the statements (1-5) are R (right), W (wrong) or DS (doesn't say). 3 Do you think electronic devices have positive or negative effects on teens? Why? Tell the class. 4 Listen and repeat.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Look at the picture and read the title of the text. What do you think the text is about? Listen and read to find out.

(Nhìn vào hình ảnh và đọc tiêu đề cuar đọan văn. Em nghĩ bài viết nói về cái gì? Nghe và đọc để tìm ra.)


Lời giải chi tiết:

The text is about teenagers and technology and how they use technology in their life.

(Bài viết nói về thanh thiếu niên và công nghệ cũng như cách họ sử dụng công nghệ trong cuộc sống.)

Bài 2

2 Read the forum and decide if the statements (1-5) are R (right), W (wrong) or DS (doesn't say).

(Đọc diễn đàn và quyết định xem các câu (1-5) là R (đúng), W (sai) hay DS (không nói).)

1 Polly thinks teens shouldn't have electronic devices.

2 Dan uses his smartphone to send text messages to his family members.

3 Dan has more than one electronic device now.

4 Peter's parents told him that he was gaining weight.

5 Peter stopped using all of his electronic devices.

Phương pháp giải:

TEENTECH Forum

Polly_Thomson2005

I always read about teens and how much time they spend on their electronic devices. Is it a good idea for teens to have a lot of electronic devices? What do you think?

Dan_Daltry14

Of course it is! Having a device like a smartphone is a great way for me to contact friends and family members - especially the ones I don't see very often. I share photos and send them text messages on a messaging app all the time. I also use my laptop and my tablet to do research and improve my computer skills.

Peter_Harrison_008

Electronic devices can have some negative effects on teens. I had a tablet, a smartphone and a games console. I spent too much time playing video games and going on social media. My parents said it would reduce my attention span and make me lack social skills. My doctor told me I was gaining weight, too. Now, I just have a smartphone and I only use it after I finish my homework. I'm glad I stopped wasting so much time on electronic devices.

Tạm dịch:

Diễn đàn TEENTECH

Polly_Thomson2005

Tôi luôn đọc về thanh thiếu niên và việc họ dành bao nhiêu thời gian cho các thiết bị điện tử. Thanh thiếu niên sở hữu nhiều thiết bị điện tử có phải là một ý tưởng hay không? Bạn nghĩ sao?

Dan_Daltry14

Tất nhiên là thế rồi! Có một thiết bị như điện thoại thông minh là một cách tuyệt vời để tôi liên lạc với bạn bè và các thành viên trong gia đình - đặc biệt là những người tôi không gặp thường xuyên. Tôi luôn chia sẻ ảnh và gửi tin nhắn văn bản cho họ trên một ứng dụng nhắn tin. Tôi cũng sử dụng máy tính xách tay và máy tính bảng của mình để nghiên cứu và cải thiện kỹ năng máy tính của mình.

Peter_Harrison_008

Các thiết bị điện tử có thể có một số tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên. Tôi có máy tính bảng, điện thoại thông minh và máy chơi game. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để chơi trò chơi điện tử và lên mạng xã hội. Bố mẹ tôi nói rằng nó sẽ làm giảm khả năng chú ý của tôi và khiến tôi thiếu các kỹ năng xã hội. Bác sĩ của tôi nói với tôi rằng tôi cũng đang tăng cân. Bây giờ, tôi chỉ có một chiếc điện thoại thông minh và tôi chỉ sử dụng nó sau khi làm xong bài tập về nhà. Tôi rất vui vì tôi đã ngừng lãng phí quá nhiều thời gian vào các thiết bị điện tử.

Lời giải chi tiết:

1 Polly thinks teens shouldn't have electronic devices.

(Polly cho rằng thanh thiếu niên không nên có thiết bị điện tử.)

2 Dan uses his smartphone to send text messages to his family members.

(Dan sử dụng điện thoại thông minh của mình để gửi tin nhắn cho các thành viên trong gia đình.)

3 Dan has more than one electronic device now.

(Hiện tại Dan có nhiều hơn một thiết bị điện tử.)

4 Peter's parents told him that he was gaining weight.

(Cha mẹ của Peter nói với cậu ấy rằng cậu ấy đang tăng cân.)

Giải thích: My doctor told me I was gaining weight, too.

5 Peter stopped using all of his electronic devices.

(Peter ngừng sử dụng tất cả các thiết bị điện tử của mình.)

Giải thích: Now, I just have a smartphone and I only use it after I finish my homework.

Bài 3

3 Do you think electronic devices have positive or negative effects on teens? Why? Tell the class.

(Em có nghĩ rằng các thiết bị điện tử có tác động tích cực hay tiêu cực đến thanh thiếu niên không? Tại sao? Nói với lớp.)

Lời giải chi tiết:

I think electronic devices have both positive and negative effects on teens. Because electronic devices can help them relax after stressful study hours, look for information etc... but they make teens spend more time for them, reduce teens’ attention span and make them lack social skills.

(Tớ nghĩ rằng các thiết bị điện tử có cả tác động tích cực và tiêu cực đối với thanh thiếu niên. Bởi các thiết bị điện tử có thể giúp các bạn thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng, tìm kiếm thông tin,… nhưng lại khiến các bạn dành nhiều thời gian hơn cho chúng, làm giảm khả năng tập trung chú ý của các bạn và khiến các bạn thiếu các kỹ năng xã hội.)

Bài 4

Vocabulary

Advantages & Disadvantages of technology

4 Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


contact friends/family: liên lạc với bạn bè/gia đình

reduce attention span: giảm chú ý

do research: làm nghiên cứu

improve computer skills: cải thiện kỹ năng máy tính

lack social skills: thiếu kỹ năng xã hội

gain weight: tăng cân

Bài 5

5 Listen to four people talking about the advantages and disadvantages of technology. Match speakers (1-4) to what they say (A-D).

(Hãy nghe bốn người nói về những ưu điểm và nhược điểm của công nghệ. Nối người nói (1-4) với điều họ nói (A-D).)


A He/She doesn't want his/her children to have problems with their social skills.

(Anh ấy/Cô ấy không muốn con mình gặp vấn đề với các kỹ năng xã hội của chúng.)

B He/She tries not to use his/her devices too much.

(Anh ấy/Cô ấy cố gắng không sử dụng thiết bị của mình quá nhiều.)

C His/Her best friend spends too much time on his/her device.

(Người bạn thân nhất của anh ấy/cô ấy dành quá nhiều thời gian cho thiết bị của anh ấy/cô ấy.)

D He/She uses his/her device to improve his/her computer skills.

(Anh ấy/Cô ấy sử dụng thiết bị của mình để cải thiện kỹ năng máy tính của mình.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Speaker 1

Some people say electronic devicesreduce teens attention span, but I think they help teens learn computer skills. I use my laptop to do my homework every day, andI think my computer skills are improving all the time.

(Một số người nói rằng các thiết bị điện tử làm giảm khả năng chú ý của thanh thiếu niên, nhưng tôi nghĩ chúng giúp thanh thiếu niên học các kỹ năng máy tính. Tôi sử dụng máy tính xách tay của mình để làm bài tập về nhà hàng ngày và tôi nghĩ rằng kỹ năng máy tính của mình đang ngày càng được cải thiện.)

Speaker 2

Electronic devices are a big problem. My children children spend all their time playing video games on their games console or watching videos on their smartphones. If they don't stop, they will lack social skills in the future.

(Các thiết bị điện tử là một vấn đề lớn. Các con tôi dành toàn bộ thời gian để chơi trò chơi điện tử trên máy chơi trò chơi hoặc xem video trên điện thoại thông minh của chúng. Nếu chúng không dừng lại, chúng sẽ thiếu các kỹ năng xã hội trong tương lai.)

Speaker 3

 I love my devices, but I try not to spend too much time using them. I know that they're helping me contact my friends and family, but I try to spend a lot of time exercising and talking to my friends too.

(Tôi yêu các thiết bị của mình, nhưng tôi cố gắng không dành quá nhiều thời gian để sử dụng chúng. Tôi biết rằng chúng đang giúp tôi liên lạc với bạn bè và gia đình, nhưng tôi cũng cố gắng dành nhiều thời gian để tập thể dục và nói chuyện với bạn bè.)

Speaker 4

I don't think teensshould use electronic devices at all. My best friend is gaining weight because he spends all his free time on his tablet now. He doesn't want to play sports with me anymore.

(Tôi không nghĩ thanh thiếu niên nên sử dụng các thiết bị điện tử. Người bạn thân nhất của tôi đang tăng cân vì anh ấy dành tất cả thời gian rảnh rỗi cho chiếc máy tính bảng của mình. Anh ấy không muốn chơi thể thao với tôi nữa.)

Lời giải chi tiết:

Bài 6

6 Use the phrases in Exercise 4 and your own ideas to talk about the advantages and disadvantages of technology to you.

(Sử dụng các cụm từ trong Bài tập 4 và ý tưởng của riêng em để nói về những ưu và nhược điểm của công nghệ đối với em.)

A: I think technology is good for me. I can use my laptop to do research online for my homework and presentations.

(Tớ nghĩ công nghệ tốt cho tớ. Tớ có thể sử dụng máy tính xách tay của mình để nghiên cứu trực tuyến cho bài tập về nhà và thuyết trình.)

B: I think it isn't good for me. I'm gaining weight because I spend too much time going on social media.

(Tớ nghĩ nó không tốt cho tớ. Tớ đang tăng cân vì tớ dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội.)

Lời giải chi tiết:

A: I think technology is good for me. I can use my smartphone to search online for some information that I don’t know.

(Tớ nghĩ công nghệ tốt cho tớ. Tớ có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình để tìm kiếm trực tuyến một số thông tin mà tớ không biết.)

B: I think it isn't good for me. I will lack social skills in the future if I spend too much time going on social media.

(Tớ nghĩ nó không tốt cho tớ. Tớ sẽ thiếu các kỹ năng xã hội trong tương lai nếu tớ dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội.)

Writing 1

(A blog entry about teens using electronic devices)

Task analysis

1 Read the task and complete the table.

 (Đọc nhiệm vụ và hoàn thành bảng.)

Write a blog entry about teens using electronic devices (about 80-100 words). Include advantages, disadvantages and your opinion.

(Viết một bài blog về việc thanh thiếu niên sử dụng thiết bị điện tử (khoảng 80-100 từ). Bao gồm những lợi thế, bất lợi và ý kiến của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Writing 2

2 Read the blog entry and complete the spidergram in your notebook.

(Đọc blog và hoàn thành bảng trong sổ ghi chép của em.)

Phương pháp giải:

TECH TALK with Amy

Hi readers! It's Amy again, and today's blog is about teens using electronic devices.

There are advantages of using electronic devices. We can use our laptops to do research online. We can also contact our friends and family members by using social media.

Unfortunately, there are also some disadvantages. Electronic devices can reduce teenagers' attention span. Some teens can gain weight if they spend too much time using them.

In my view, electronic devices are great, but we need to be careful about using them. What do you think? Let me know in the comments!

Tạm dịch:

TRÒ CHUYỆN CÔNG NGHỆ với Amy

Xin chào độc giả! Lại là Amy đây, và blog hôm nay nói về thanh thiếu niên sử dụng thiết bị điện tử.

Có những ưu điểm của việc sử dụng các thiết bị điện tử. Chúng ta có thể sử dụng máy tính xách tay của mình để nghiên cứu trực tuyến. Chúng ta cũng có thể liên hệ với bạn bè và các thành viên gia đình của mình bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội.

Thật không may, cũng có một số nhược điểm. Các thiết bị điện tử có thể làm giảm khả năng chú ý của thanh thiếu niên. Một số thanh thiếu niên có thể tăng cân nếu dành quá nhiều thời gian sử dụng chúng,

Theo quan điểm của tôi, các thiết bị điện tử rất tốt, nhưng chúng ta cần cẩn thận khi sử dụng chúng. Bạn nghĩ sao? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận!

Lời giải chi tiết:

Writing 3

3 Read the statements about using electronic devices and mark them A (advantage), D (disadvantage) or O (opinion).

(Đọc các câu phát biểu về việc sử dụng các thiết bị điện tử và đánh dấu chúng A (ưu điểm), D (nhược điểm) hoặc O (ý kiến).

1 I think that teens shouldn't use electronic devices at all.

2 We can use electronic devices to send messages to our friends and family members.

3 Some teens can lack social skills if they spend too much time using electronic devices.

4 In my opinion, electronic devices have both advantages. and disadvantages.

5 Electronic devices can also help us improve our computer skills.

6 Electronic devices can reduce teens' attention span.

Lời giải chi tiết:

1 I think that teens shouldn't use electronic devices at all.

(Tôi nghĩ rằng thanh thiếu niên hoàn toàn không nên sử dụng các thiết bị điện tử.)

2 We can use electronic devices to send messages to our friends and family members.

(Chúng ta có thể sử dụng các thiết bị điện tử để gửi tin nhắn cho bạn bè và người thân trong gia đình.)

3 Some teens can lack social skills if they spend too much time using electronic devices.

(Một số thanh thiếu niên có thể thiếu kỹ năng xã hội nếu dành quá nhiều thời gian sử dụng các thiết bị điện tử.)

4 In my opinion, electronic devices have both advantages. and disadvantages.

(Theo tôi, thiết bị điện tử có cả hai ưu điểm. và nhược điểm.)

5 Electronic devices can also help us improve our computer skills.

(Các thiết bị điện tử cũng có thể giúp chúng ta cải thiện kỹ năng máy tính.)

6 Electronic devices can reduce teens' attention span.

(Các thiết bị điện tử có thể làm giảm khả năng chú ý của thanh thiếu niên.)

Writing 4

4 Use the statements from Exercise 3 or your own ideas to write a blog entry about teens using electronic devices (about 80-100 words).

(Sử dụng các câu từ Bài tập 3 hoặc ý tưởng của riêng em để viết một bài blog về thanh thiếu niên sử dụng các thiết bị điện tử (khoảng 80-100 từ)

Lời giải chi tiết:

TECH TALK with Brook

Hi everyone! It's Brook, and today's blog is about teens using electronic devices.

There are great things about using electronic devices. We can use them to relax after stressful study hours, look for information etc...

Unfortunately, there are also some disadvantages. Electronic devices can reduce teenagers' attention span. Some teens can lack social skills if they spend too much time using them.

In my opinion, I think electronic devices are great, but we need to be careful about using them. What do you think? Let me know in the comments!

Tạm dịch:

TRÒ CHUYỆN CÔNG NGHỆ với Brook

Chào mọi người! Đây là Brook, và blog hôm nay là về thanh thiếu niên sử dụng các thiết bị điện tử.

Có những điều tuyệt vời về việc sử dụng các thiết bị điện tử. Chúng ta có thể sử dụng chúng để thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng, tra cứu thông tin v.v...

Thật không may, cũng có một số nhược điểm. Các thiết bị điện tử có thể làm giảm khả năng chú ý của thanh thiếu niên. Một số thanh thiếu niên có thể thiếu kỹ năng xã hội nếu dành quá nhiều thời gian cho chúng.

Theo tôi, tôi nghĩ các thiết bị điện tử rất tuyệt, nhưng chúng ta cần cẩn thận khi sử dụng chúng. Bạn nghĩ sao? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận!

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 6. CLIL

  1 Listen and read the text quickly and find the names of robot(s)/device(s). 2 Read the text and answer the questions (1-5). Write Q (Q-PACE). P(Perseverance) and J (James Webb Space telescope). 3 Why do people send robots into space? What are the advantages and disadvantages of sending robots into space? Tell the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 6. Progress Check

  1 Choose the correct options. 2 Fill in each gap with improve, float, go, contact or do. 3 Rewrite the sentences in reported speech. 4 Choose the correct options. 5 Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 6 Listen to five people talking about their electronic devices. Match speakers (1-5) to what they say (A-E)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 6e. Grammar

  1 Rewrite the sentences in reported speech. 2 Whisper a question to a student in the group. Then, this student reports what you asked him/her to the other students in the group. 3 Choose the correct options. 4 Rewrite the sentences in reported speech.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 6d. Everyday English

  1 Read the sentences (A-E) and guess who says each, the shop clerk or Steve? 2 Complete the dialogue with the sentences (A-E) from Exercise 1. 3 Take roles and read the dialogue aloud. 4 You bought a device from an electronics shop, but there is something wrong with it. Go to the shop to complain and request help. Act out a dialogue similar to the one in Exercise 1.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 6c. Vocabulary

  1 Label the pictures with the words from the list. 2 Match the words (1-5) with (a-e) to make phrases. 3 Listen to two teenagers talking about their electronic devices. For questions (1-5), choose the correct options (A, B, C or D). 4 Which of the devices in Exercise 1 have you got? What do you use it/them for?

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close