Tiếng Anh 8 Songs Unit 6

1 Read the title and the first verse of the song. What do you think the message of the song is? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Do you agree with the message of the song? Why? Discuss with your partner.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Read the title and the first verse of the song. What do you think the message of the song is?

(Đọc tên và đoạn đầu tiên của bài hát. Em nghĩ thông điệp của bài hát là gì?)

Lời giải chi tiết:

I think the message of the song is every one has a lot of friends, but they are busy with their phone and don’t care about each others.

(Em nghĩ thông điệp của bài hát là ai cũng có rất nhiều bạn, nhưng họ lại luôn bận rộn với điện thoại của mình và không quan tâm đến nhau.)

Bài 2

2 Listen and fill in the missing words. Then sing along.

(Nghe và điền từ còn thiếu rồi hát theo.)


Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Just want to see your face

500 friends on a contact list

All their posts I never missed.

But I’ve never seen them face to face.

With a smiley face or frown,

I can see they’re up or down.

But I’ve never seen them face to face.

I just want to talk to you

I just want to walk with you

I just want to see your face

I just want to, I just want to!

Every person that I meet,

As I’m walking down the street,

Do they even know where they are?

Be it Mums or Dads or teens

They’re all staring at their screens.

Do they even know where they are?

So hear me when I say,

Let's make a change today,

I just want to see your face.

Lift your eyes from your phone.

Just ignore that ringtone.

I just want to see your face.

Tạm dịch:

Chỉ muốn nhìn thấy gương mặt của cậu 

500 bạn bè trong danh sách liên lạc

Tất cả các bài viết của họ tôi không bao giờ bỏ lỡ.

Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ mặt đối mặt.

Với một khuôn mặt cười hoặc cau mày,

Tôi có thể thấy họ ngẩng hoặc cúi đầu.

Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ mặt đối mặt.

Tôi chỉ muốn nói chuyện với bạn

Tôi chỉ muốn đi bộ với bạn

Tôi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của bạn

Tôi chỉ muốn, tôi chỉ muốn!

Mỗi người tôi gặp,

Khi tôi đang đi bộ xuống phố,

Họ thậm chí có biết họ đang ở đâu không?

Có thể là Mẹ hoặc Bố hoặc thanh thiếu niên

Tất cả họ đang nhìn chằm chằm vào màn hình của họ.

Họ thậm chí có biết họ đang ở đâu không?

Vì vậy, hãy nghe tôi khi tôi nói,

Hãy thay đổi ngay hôm nay,

Tôi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của bạn.

Hãy nhấc mắt khỏi điện thoại của bạn.

Chỉ cần bỏ qua nhạc chuông đó.

Tôi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của bạn.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3 Do you agree with the message of the song? Why? Discuss with your partner.

(Em có đồng ý với thông điệp của bài hát không? Tại sao? Thảo luận với bạn cặp của em.)

Lời giải chi tiết:

I agree with the message of the song because nowadays people is living in 4.0 generation, everyone uses their phones everytime, everywhere and doesn’t care anything else. That’s bad.

(Em đồng ý với thông điệp của bài hát vì hiện nay con người đang sống ở thế hệ 4.0, ai cũng dùng điện thoại mọi lúc, mọi nơi và không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Thật tồi tệ.)

 

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 5

  1 Read through the song. What should someone say when things get tough? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Suggest four ways to reduce stress in your life. Tell your partner.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 4

  1 Look at the picture and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 What does the singer mean with, “Life’s one big performance, and there’s no time to waste”? Discuss with your partner.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 3

  1 Look at the picture and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Write one more verse for the song.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 2

  1 Read the title of the song. How do you think the singer feels? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Imagine you are the person in the song. Tell your partner what happened and how you felt.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 1

  1 Look at the pictures and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Does the singer like living in the city or in the countryside? How about you?

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close