Tiếng Anh 8 Culture 1

1 Listen and read the text. Tick (✓) the correct statements. 2 Collect information about another festival in Ireland. Prepare a poster and present it to the class. Include when and where it is, why they celebrate it and what people can see and do.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Listen and read the text. Tick () the correct statements.

(Nghe và đọc văn bản. Đánh dấu () vào các câu đúng.)


1 In Ireland, people shake hands again when they leave.

(Ở Ireland, mọi người bắt tay lại khi rời đi.)

2 You should bring some food with you when you visit someone.

(Bạn nên mang theo một ít thức ăn khi đến thăm ai đó.)

3 People hold the Kilkenny Arts Festival in the spring.

(Người ta tổ chức Lễ hội Nghệ thuật Kilkenny vào mùa xuân.)

4 Saint Patrick's Day is an annual festival.

(Ngày Thánh Patrick là một lễ hội hàng năm.)

5 People couldn't take photographs in colour before 1894.

(Mọi người không thể chụp ảnh màu trước năm 1894.)

6 Jocelyn Bell Burnell discovered the sound of a star.

(Jocelyn Bell Burnell phát hiện ra âm thanh của một ngôi sao.)

Phương pháp giải:

IRELAND

QUICK FACTS

Location: on island in the North Alantic Ocean, west of the UK

Size: 70.280 km2

Population: almost 5 million people (in 2020)

Capital City: Dubin

Languages: English and Irish

Currency: euro

CUSTOMS

Greetings

Handshakes are important in Ireland. It is pole to shake hands with people when you first see them and again when you leave the place.

Being a good guest

In Ireland, when you visit someone's house for a meal, you can help clear the table and do the washing-up.

FESTIVALS

Kilkenny Arts Festival

People celebrate al types of art at the Kilkenny Arts Festival from painting and dancing to theatre and storytelling. The festival takes place in Banny Castle every summer.

Saint Patrick's Day

According to legend, Saint Patrick helped the people of Ireland when he sent all the snakes in the country away. People celebrate Saint Patrick's Day every year on 17th March to remember him for showing love and helping people in need.

INVENTIONS AND DISCOVERIES

Colour photography

John Joly invented colour photography in 1894. It changed the way people took photographs and made them even more interesting.

Sounds from Space

Jocelyn Bel Bumelciscovered a rew sound from space in 1967. The sound come from a pulsar a special kind of star very far away from the Earth.

Tạm dịch:

IRELAND

THÔNG TIN NHANH

Vị trí: trên hòn đảo ở Bắc Đại Tây Dương, phía tây Vương quốc Anh

Kích thước: 70,280 km2

Dân số: gần 5 triệu người (năm 2020)

Thủ đô: Dubin

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Ireland

Tiền tệ: euro

PHONG TỤC

Lời chào hỏi

Những cái bắt tay rất quan trọng ở Ireland. Bắt tay mọi người khi bạn nhìn thấy họ lần đầu tiên và một lần nữa khi bạn rời khỏi nơi đó là điều cực kỳ quan trọng.

Là một vị khách tốt

Ở Ireland, khi bạn đến nhà ai đó dùng bữa, bạn có thể giúp dọn bàn và giặt giũ.

LỄ HỘI

Lễ hội nghệ thuật Kilkenny

Mọi người tôn vinh tất cả các loại hình nghệ thuật tại Liên hoan Nghệ thuật Kilkenny, từ hội họa và khiêu vũ đến sân khấu và kể chuyện. Lễ hội diễn ra ở Lâu đài Banny vào mỗi mùa hè.

Ngày thánh Patrick

Theo truyền thuyết, Thánh Patrick đã giúp đỡ người dân Ireland khi ông đuổi tất cả những con rắn ở đất nước này đi. Mọi người kỷ niệm Ngày Thánh Patrick hàng năm vào ngày 17 tháng 3 để tưởng nhớ ông vì đã thể hiện tình yêu thương và giúp đỡ những người gặp khó khăn.

PHÁT MINH VÀ KHÁM PHÁ

Chụp ảnh màu

John Joly đã phát minh ra nhiếp ảnh màu vào năm 1894. Nó đã thay đổi cách mọi người chụp ảnh và khiến chúng trở nên thú vị hơn.

Âm thanh từ vũ trụ

Jocelyn Bel Bumelcisđã phát hiện ra một âm thanh quay lại từ không gian vào năm 1967. Âm thanh phát ra từ một ẩn tinh, một loại sao đặc biệt ở rất xa Trái đất.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Project

2 Collect information about another festival in Ireland. Prepare a poster and present it to the class. Include when and where it is, why they celebrate it and what people can see and do.

(Thu thập thông tin về một lễ hội khác ở Ireland. Chuẩn bị một tấm áp phích và trình bày trước lớp. Bao gồm thời gian và địa điểm tổ chức, tại sao họ tổ chức lễ kỷ niệm và những gì mọi người có thể xem và làm.)


 

Lời giải chi tiết:

Oxegen

Oxegen is an annual rock music festival in Ireland, first held from 2004–2011 and again in 2013. The event is regularly cited as Ireland's biggest music festival. Oxegen was originally a three-day festival but, from 2008 onwards, was expanded to four days. It takes place at the Punchestown Racecourse in County Kildare, Ireland and has an average attendance of around 60,000 a day. Members of bands such as The Killers, Snow Patrol and R.E.M. have spoken positively of their experiences at the festival. Oxegen is scheduled to take place in July 2013, according to an official announcement by MCD in December 2011.

Tạm dịch:

Oxegen

Oxegen là lễ hội nhạc rock hàng năm ở Ireland, được tổ chức lần đầu từ năm 2004–2011 và một lần nữa vào năm 2013. Sự kiện này thường được coi là lễ hội âm nhạc lớn nhất của Ireland. Oxegen ban đầu là một lễ hội kéo dài ba ngày, nhưng từ năm 2008 trở đi, nó đã được mở rộng thành bốn ngày. Nó diễn ra tại Trường đua ngựa Punchestown ở County Kildare, Ireland và có lượng người tham dự trung bình khoảng 60.000 người mỗi ngày. Thành viên của các ban nhạc như The Killers, Snow Patrol và R.E.M. đã nói tích cực về trải nghiệm của họ tại lễ hội. Oxegen dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2013, theo thông báo chính thức của MCD vào tháng 12 năm 2011.

  • Tiếng Anh 8 Culture 2

    1 Listen and read the text. Answer the questions (1-6). 2 Collect information about another Canadian invention or discovery. Prepare a poster and present it to the class. Include its name, who invented it, when he/she invented it and what can it do.

  • Tiếng Anh 8 Culture 3

    1 Listen and read the text. Complete the sentences (1-6). 2 Collect information about other Maori customs in New Zealand. Prepare a poster and present it to the class.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close