Tiếng Anh 8 Songs Unit 5

1 Read through the song. What should someone say when things get tough? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Suggest four ways to reduce stress in your life. Tell your partner.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Read through the song. What should someone say when things get tough?

(Đọc qua lời bài hát. Mọi người nên nói gì khi mọi thứ trở nên khó khăn?)

Lời giải chi tiết:

When things get tough, everyone should take a break, stay cool and think twice, keep calm and carry on.

(Khi mọi thứ trở nên khó khăn, mọi người nên nghỉ ngơi, giữ bình tĩnh và suy nghĩ kỹ, giữ bình tĩnh và tiếp tục tiến lên.)

Bài 2

2 Listen and fill in the missing words. Then sing along.

(Nghe và điền từ còn thiếu. Sau đó hát theo.)Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Think twice

When the weight of the world is getting you down,

When things are way too tough.

When there's way too much pressure in your life,

You should take a break and say enough!

When everyone wants to argue,

Stay cool and just think twice,

When the world seems not to listen,

Just follow this good advise:

Keep calm and carry on,

There's no point in getting stress

Keep calm and carry on,

Deep inside you know it's best!

Tạm dịch:

Suy nghĩ thấu đáo 

Khi sức nặng của thế giới khiến bạn gục ngã,

Khi mọi thứ quá khó khăn.

Khi có quá nhiều áp lực trong cuộc sống,

Bạn nên nghỉ ngơi và nói đủ rồi!

Khi mọi người muốn tranh luận,

Hãy bình tĩnh và chỉ cần suy nghĩ hai lần,

Khi thế giới dường như không lắng nghe,

Chỉ cần làm theo lời khuyên tốt này:

Giữ bình tĩnh và tiếp tục,

Không có lý do gì để bị căng thẳng

Giữ bình tĩnh và tiếp tục,

Sâu thẳm bên trong bạn biết điều đó là tốt nhất!

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3 Suggest four ways to reduce stress in your life. Tell your partner.

(Gợi ý bốn cách để giảm căng thẳng trong cuộc sống của em. Nói với bạn cặp của em.)

Lời giải chi tiết:

When there's way too much pressure in your life, you should think positive, stay calm with everything, listen to a good song or go out side with your best friends.

(Khi có quá nhiều áp lực trong cuộc sống, bạn nên suy nghĩ tích cực, bình tĩnh trước mọi việc, nghe một bản nhạc hay hoặc đi chơi cùng hội bạn thân.)

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 6

  1 Read the title and the first verse of the song. What do you think the message of the song is? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Do you agree with the message of the song? Why? Discuss with your partner.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 4

  1 Look at the picture and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 What does the singer mean with, “Life’s one big performance, and there’s no time to waste”? Discuss with your partner.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 3

  1 Look at the picture and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Write one more verse for the song.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 2

  1 Read the title of the song. How do you think the singer feels? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Imagine you are the person in the song. Tell your partner what happened and how you felt.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 1

  1 Look at the pictures and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Does the singer like living in the city or in the countryside? How about you?

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close