Tiếng Anh 8 Songs Unit 1

1 Look at the pictures and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Does the singer like living in the city or in the countryside? How about you?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Look at the pictures and read the title of the song. What do you think the song is about?

(Nhìn ảnh và đọc tên bài hát. Em nghĩ bài hát nói về điều gì?)

 

Lời giải chi tiết:

 

I think the song is about the difference between city and countryside life.

(Em nghĩ bài hát nói về sự khác biệt giữa cuộc sống thành phố và nông thôn.)

Bài 2

2 Listen and fill in the missing words. Then sing along.

(Nghe và điền từ còn thiếu rồi hát theo.)Phương pháp giải:

CITY or COUNTRYSIDE

Every day I go to school

I see my frifends and life is cool

We chat and play, hang out all day

But it’s also nice to get away

I like to see the countryside

Breathe fresh air and stay outside

Get away for just ane day

Or even more if I can stay

Busy streets and traffic lights

Feeling unsafe when out at night

Polluted air most of the time

City life is hard sometimes

Tạm dịch:

THÀNH PHỐ HOẶC NÔNG THÔN

Hàng ngày tôi đến trường

Tôi thấy bạn bè của tôi và cuộc sống thật tuyệt

Chúng tôi trò chuyện và chơi, đi chơi cả ngày

Nhưng cũng thật tốt khi thoát khỏi nơi đây

Tôi thích nhìn thấy vùng nông thôn

Hít thở không khí trong lành và ở bên ngoài

Đi thật xa dù chỉ một ngày

Hoặc thậm chí nhiều hơn nếu tôi có thể ở lại

Đường phố đông đúc và đèn giao thông

Cảm thấy không an toàn khi ra ngoài vào ban đêm

Không khí bị ô nhiễm hầu hết thời gian

Cuộc sống thành phố đôi khi thật khó khăn

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3 Does the singer like living in the city or in the countryside? How about you?

(Ca sĩ thích sống ở thành phố hay nông thôn? Còn em thì sao?)

Lời giải chi tiết:

The singer like living in the countryside. I like living in the city because it have many entertainment activities.

(Ca sĩ thích sống ở nông thôn. Em thích sống trong thành phố vì ở đó có nhiều hoạt động giải trí.)

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 2

  1 Read the title of the song. How do you think the singer feels? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Imagine you are the person in the song. Tell your partner what happened and how you felt.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 3

  1 Look at the picture and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Write one more verse for the song.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 4

  1 Look at the picture and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 What does the singer mean with, “Life’s one big performance, and there’s no time to waste”? Discuss with your partner.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 5

  1 Read through the song. What should someone say when things get tough? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Suggest four ways to reduce stress in your life. Tell your partner.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 6

  1 Read the title and the first verse of the song. What do you think the message of the song is? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Do you agree with the message of the song? Why? Discuss with your partner.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close