Tiếng Anh 8 Unit 1 Right on! 1

1. Find photos of cities, towns and villages in your country. Make a poster as in the example. 2. Choose one of the places from your poster in Exercise 1 to present to the class. Talk about its name, location, population, what to see and do and your comment. 3. What is the right place for you: the city or the countryside? Take this quiz to find out.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Project Time 1

1. Find photos of cities, towns and villages in your country. Make a poster as in the example.

(Tìm ảnh chụp các thành phố, thị trấn và làng mạc ở quốc gia của em. Tạo một tấm áp phích như ví dụ.)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Presentation Skills

2. Choose one of the places from your poster in Exercise 1 to present to the class. Talk about its name, location, population, what to see and do and your comment.

(Chọn một trong những địa điểm từ áp phích của em trong Bài tập 1 để trình bày trước lớp. Nói về tên, vị trí, dân số, những gì để xem và làm và nhận xét của em.)

Lời giải chi tiết:

Let me tell you about Đà Lạt City. This city is in Lâm Đồng Province, in the central highlands of Việt Nam. It has a small population of about 425,000 people. You can visit Đà Lạt Flower Park, walk along Xuân Hương Lake, go shopping at the night market, see street performances during festivals. If you like the exciting city life or the quiet countryside, Đà Lạt has both for you. It’s a beautiful place.

Tạm dịch:

Để tớ kể cho các bạn nghe về thành phố Đà Lạt. Thành phố này thuộc tỉnh Lâm Đồng, thuộc vùng cao nguyên trung tâm của Việt Nam. Nó có dân số nhỏ khoảng 425.000 người. Bạn có thể tham quan công viên hoa Đà Lạt, đi dạo ven hồ Xuân Hương, dạo chợ đêm mua sắm, xem biểu diễn đường phố trong các dịp lễ hội. Nếu bạn thích cuộc sống thành phố sôi động hay vùng nông thôn yên tĩnh, Đà Lạt có cả hai cho bạn. Đó là một nơi tuyệt đẹp.

Bài 3

VALUES Love for life in the city/ countryside

(Giá trị - Tình yêu cuộc sống thành thị/ nông thôn)

3. What is the right place for you: the city or the countryside? Take this quiz to find out.

(Đâu là nơi phù hợp với bạn: thành phố hay nông thôn? Hãy giải câu đố để tìm ra.)

1. Where do you like living?

A. in a flat

B. in a terraced house

C. in a cottage

2. What do you do to relax?

A. go shopping

B. walk in the park

C. go hiking

3. What do you enjoy the most?

A. theatres and museums

B. historic buildings

C. calm and quiet places

4. What is important to you?

A. entertainment

B. beautiful scenery

C. clean air

Phương pháp giải:

Mostly As: You love the city.

(Chủ yếu là A: Bạn thích thành phố.)

Mostly B: You are between the two. You love the city and the countryside.

(Chủ yếu là B: Bạn ở giữa hai nơi này. Bạn thích thành phố và nông thôn.)

Mostly C: You love the countryside.

(Chủ yếu là C: Bạn thích nông thôn.)

Lời giải chi tiết:

1. B

Bạn thích sống ở đâu?

A. trong một căn hộ

B. trong một ngôi nhà có ban công

C. trong một ngôi nhà tranh

2. A

Bạn làm gì để thư giãn?

A. đi mua sắm

B. đi bộ trong công viên

C. đi leo núi

3. C

Bạn thích điều gì nhất?

A. nhà hát và viện bảo tàng

B. tòa nhà cổ

C. nơi yên tĩnh và yên bình

4. B

Điều gì là quan trọng với bạn?

A. giải trí

B. cảnh đẹp

C. không khí trong lành

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 1. Progress Check

  1. Choose the correct options. 2. Fill in each gap with entertainment, countryside, buildings, pollution or scenery. 3. Put the verbs in brackets into the Present Simple or the Present Continuous. 4. Put the adverbs of frequency into the correct places. 5. Put the verbs in brackets into infinitives (to- infinitive, infinitive without to) or -ing form.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 1e. Grammar

  1. Choose the correct options. 2. Put the verbs in brackets into infinitives (to-infinitive, infinitive without to). 3. Complete the sentences about yourself. Practise saying them it your partner. 4. Put the verbs in brackets into infinitives (to-infinitive, without to) or -ing form. 5. Read the sentences and correct one mistake in each sentene.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 1f. Skills

  1. Look at the pictures. Where are the places in the pictures? 2. Read the texts and complete the table. 3. Talk about the place you live in. Think about its location, population, transport, housing and lifestyle. 4 a) Listen and repeat. b) Choose the correct options.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 1d. Everyday English

  1. Complete the dialogue with the sentences (A-E). There is one extra sentence. 2. Take roles and read the dialogue aloud. 3. Use the adjectives from the list to make sentences about life in the city and life in the countryside as in the examples. 4. Act out a similar dialogue. Use the dialogue in Exercise 1 as a model and your sentences in Exercise 3. Listen and put the words into the correct columns. Practise saying them with a partner.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 1c. Vocabulary

  1. Listen and repeat. Complete the table with the items from the lists above. You can add your own ideas. 2. Listen to two people talking about life in the city and life in the countryside. Answer the questions (1-4). 3. Do you like living in the city or in the countryside? Why? Tell your partner.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close