Tiếng Anh 8 Songs Unit 4

1 Look at the picture and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 What does the singer mean with, “Life’s one big performance, and there’s no time to waste”? Discuss with your partner.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Look at the picture and read the title of the song. What do you think the song is about?

(Nhìn tranh và đọc tên bài hát. Em nghĩ bài hát nói về điều gì?)

Lời giải chi tiết:

I think the song is about how young people confidence to show their talent.

(Tôi nghĩ bài hát nói về cách những người trẻ tuổi tự tin thể hiện tài năng của mình.)

Bài 2

2 Listen and fill in the missing words. Then sing along.

(Nghe và điền từ còn thiếu rồi hát theo.)


Phương pháp giải:

Show Time

Get ready for the show,

Get ready for it all!

The audiance are on their feet,

And you’re the name they call!

Get up and make your music,

Sing your song right out loud.

Give it everything you’ve got

Stand out from the ground!

Now’s your time to shine,

You’re the only one on stage.

Life’s one big performance,

And there’s no time to waste!

Make it entertaining,

Till they’re dancing in the aisle!

Life’s one big performance,

Give it all you’ve got and smile!

Tạm dịch:

Hãy sẵn sàng cho buổi biểu diễn,

Hãy sẵn sàng cho tất cả!

Khán giả đang đứng trên đôi chân của họ,

Và gọi to tên bạn!

Hãy đứng dậy và tạo ra âm nhạc của bạn,

Hát to bài hát của bạn ngay.

Cho đi tất cả những gì bạn có

Nổi bật từ mặt đất!

Bây giờ là thời gian của bạn để tỏa sáng,

Bạn là người duy nhất trên sân khấu.

Cuộc sống là một màn trình diễn lớn,

Và không có thời gian để lãng phí!

Làm cho nó thú vị,

Cho đến khi họ nhảy múa trên lối đi!

Cuộc sống là một màn trình diễn lớn,

Hãy cho đi tất cả những gì bạn có và mỉm cười!

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3 What does the singer mean with, “Life’s one big performance, and there’s no time to waste”? Discuss with your partner.

(Ca sĩ có ý gì khi nói, “Cuộc đời là một buổi biểu diễn lớn, và không có thời gian để lãng phí”? Thảo luận với bạn cặp của em.)

Lời giải chi tiết:

The singer means that in the real life, we have many chances to show our talent, and never miss it.

(Người ca sĩ muốn nói rằng ngoài đời, chúng ta có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, đừng bao giờ bỏ lỡ nó.)

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 5

  1 Read through the song. What should someone say when things get tough? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Suggest four ways to reduce stress in your life. Tell your partner.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 6

  1 Read the title and the first verse of the song. What do you think the message of the song is? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Do you agree with the message of the song? Why? Discuss with your partner.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 3

  1 Look at the picture and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Write one more verse for the song.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 2

  1 Read the title of the song. How do you think the singer feels? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Imagine you are the person in the song. Tell your partner what happened and how you felt.

 • Tiếng Anh 8 Songs Unit 1

  1 Look at the pictures and read the title of the song. What do you think the song is about? 2 Listen and fill in the missing words. Then sing along. 3 Does the singer like living in the city or in the countryside? How about you?

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close