Lesson 3 - Unit 9. In the grocery store - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Let’s talk.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

A: What do you want?

(Bạn muốn gì?)

B: I want some yams.

(Tôi muốn một ít khoai lang.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

Lời giải chi tiết:

a)

A: What do you want? (Bạn muốn gì?)

B: I want some yams. (Tôi muốn một ít khoai lang.)

b)

A: What do you want? (Bạn muốn gì?)

B: I want some yogurt. (Tôi muốn một ít sữa chua.)

c)

A: What do you want? (Bạn muốn gì?)

B: I want some yo-yos. (Tôi muốn một số yo-yo.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 8. Let’s sing!

(Cùng hát nào!) 

 

Yo-yos and yogurt.

I want some yo-yos.

I want some yogurt.

Yams and apples.

Mum wants some yams.

Mum wants some apples.

Tạm dịch:

Yo-yos và sữa chua.

Con muốn một số yo-yo.

Con muốn một ít sữa chua.

Yams và táo.

Mẹ muốn một ít khoai lang.

Mẹ muốn một ít táo.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

HocTot.Nam.Name.Vn

close