Fun time 3 - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Circle and match. Then say.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Circle and match. Then say.

(Khoanh tròn và nối. Sau đó nói.)

Lời giải chi tiết:

- yo-yos: con quay yo-yo

- yams: khoai lang

- yogurt: sữa chua

- zoo: sở thú

- zebra: ngựa vằn

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Let’s play.

(Cùng chơi nào.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Write and say.

(Viết và nói.)

Lời giải chi tiết:

1. I want some yogurt.

(Tôi muốn một ít sữa chua.)

2. I want some yams.

(Tôi muốn một số khoai lang.)

3. Do you like the zoo? No, I don’t.

(Bạn có thích sở thú không? Không, tôi không.)

4. Do you like the zebu? Yes, I do.

(Bạn có thích zebu không? Có, tôi có thích.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Let’s play.

(Cùng chơi nào.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

HocTot.Nam.Name.Vn

close