Lesson 1 - Unit 2. In the backyard - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 1 - Unit 2. In the backyard - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

 

Lời giải chi tiết:

- bike: xe đạp

- kitten: mèo con

- kite: con diều, cánh diều

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

- bike: xe đạp

- kitten: mèo con

- kite: con diều, cánh diều

Từ vựng

1. 

2. 

3.  

HocTot.Nam.Name.Vn

close