Lesson 1 - Unit 1. At my birthday party - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 1 - Unit 1. At my birthday party - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

 

- popcorn: bỏng ngô

- pasta: mỳ ống

- pizza: bánh pi za

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

- popcorn: bỏng ngô

- pasta: mỳ ống

- pizza: bánh pi za

HocTot.Nam.Name.Vn

close