Lesson 2 - Unit 13. At the maths class - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lesson 2 - Unit 13 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 3. Listen and chant.

(Nghe va nói.) 

  

Lời giải chi tiết:

N, n, eleven.

N, n, thirteen.

How many balls?

Eleven or thirteen?

N, n, fourteen.

N, n, fifteen.

How many dolls?

Fourteen or fifteen?

Tạm dịch:

N, n, mười một.

N, n, mười ba.

Có bao nhiêu quả bóng?

Mười một hay mười ba?

N, n, mười bốn.

N, n, mười lăm.

Có bao nhiêu con búp bê?

Mười bốn hay mười lăm?

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu ✓.

  

Lời giải chi tiết:

1. a

Can you see number thirteen?

Tạm dịch: Bạn có thể nhìn thấy số mười ba?

 2. b

Can you see number fifteen?

Tạm dịch: Bạn có thể nhìn thấy số mười lăm?

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 5. Write and say.

(Viết và nói.)

Lời giải chi tiết:

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

close