Lesson 3 - Unit 2. In the backyard - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 3 - Unit 2. In the backyard - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

  

1. Is she flying a kite? - Yes, she is.

(Cô ấy đang thả diều phải không? - Vâng, đúng vậy.)

2. Is he flying a kite? - No, he isn’t.

(Anh ấy đang thả diều nhỉ ? - Không, không phải vậy.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

7. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Lời giải chi tiết:

1. Is he flying a kite? - Yes, he is.

(Anh ấy đang thả diều à? - Đúng vậy.)

2. Is she playing with a dog? - No, she isn’t.

(Cô ấy đang chơi với một con chó nhỉ ? - Không, không phải vậy.)

3. Is he riding a bike? - Yes, he is.

(Anh ấy đang đi xe đạp phải không? - Đúng rồi.)

Bài 8

Video hướng dẫn giải

8. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát.)   

 

Where’s Kate?

(Kate ở đâu?)

She’s in the yard.

(Cô ấy đang ở trong sân.)

Is she riding a bike?

(Cô ấy đang đi xe đạp phải không?)

Yes, she is. Yes, she is.

(Vâng, đúng vậy. Vâng, đúng vậy.)

Where’s Ken?

(Ken ở đâu?)

He’s in the yard.

(Anh ấy đang ở trong sân.)

Is he riding a bike?

(Anh ấy đang đi xe đạp à?)

No, he isn’t. No, he isn’t.

(Không, không phải vậy. Không, không phải vậy.)

Từ vựng

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

close