Lesson 2 - Unit 9. In the grocery store - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lesson 2 - Unit 9 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

  

Y, y, yo-yos.

Can you see the yo-yos?

Y, y, yams.

Can you see the yams?

Y, y, yogurt.

Can you see the yogurt?

Tạm dịch:

Y, y, yo-yos.

Bạn có thể thấy yo-yos không?

Y, y, yams.

Bạn có thể nhìn thấy khoai lang không?

Y, y, sữa chua.

Bạn có thấy sữa chua không?

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu ✓.)

  

Lời giải chi tiết:

1. a

 

I can see some yo-yos.

(Tôi có thể thấy một vài cái  yo yo.)

2. b

 

I can see some yogurt.

(Tôi có thể thấy vài hộp sữa chua.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

Yams, yams

Yogurt, yogurt

Yo – yos

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

HocTot.Nam.Name.Vn

close