Lesson 1 – Unit 8. In the village - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 1 – Unit 8. In the village - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

 

- village (n): làng, ngôi làng

- van (n): xe thùng

- volleyball (n): bóng chuyền

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

 

Lời giải chi tiết:

- village: làng, ngôi làng

- van: xe thùng

- volleyball: bóng chuyền

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

close