Lesson 1 - Unit 12. At the cafe - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Listen and repeat.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

  

Lời giải chi tiết:

- grapes: quả nho

- cake: bánh

- table: cái bàn

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

- grapes: quả nho

- cake: bánh

- table: cái bàn

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

close