Lesson 1 - Unit 15. In the clohes shop - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lesson 1 - Unit 15 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

Lời giải chi tiết:

- shirts: áo sơ mi

- shorts: quần đùi

- shoes: giày

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

- shirts: áo sơ mi

- shorts: quần đùi

- shoes: giày

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

close