Lesson 1 – Unit 6. On the farrm - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 1 – Unit 6. On the farrm - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

- box: cái hộp

- fox: con cáo

- ox: con bò đực

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

- box: cái hộp

- fox: con cáo

- ox: con bò đực

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

HocTot.Nam.Name.Vn

close