Phil and Sue - Review 1 - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Phil and Sue – Unit 4. In the countryside - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

  

Phil: Hi! I’m Phonic Phil!

(Xin chào! Mình là Phonic Phil!)

Sue:… and I’m Super Sue.

(… và mình là Super Sue.)

1. Sue: Look! Ba’s flying a kite!

    (Nhìn kìa! Ba đang thả diều!)

2. Phil: Look! Ken’s having a big pizza!

(Nhìn này! Ken đang ăn một chiếc bánh pizza lớn!)

3. Sue: Look! Kate’s playing with a kitten.

(Nhìn kìa! Kate đang chơi với một con mèo con.)

4. Phil: Let’s look at the sea!

(Hãy nhìn ra biển đi!)

    Sue: What can you see?

(Bạn có thể thấy gì?)

Phil: I can see a rainbow.

(Mình có thể nhìn thấy cầu vồng.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Look again and circle.

(Nhìn lại và khoanh chọn.)

Phương pháp giải:

- bike: xe đạp

- pasta: mì ống

- pizza:bánh pi-za

- sail: con thuyền

- sea: biển

- rainbow: cầu vồng

- road: con đường

- kitten: mèo con

Lời giải chi tiết:

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

close