Phil and Sue – Review 2 - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Phil and Sue – Review 2 - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.) 

 

Phil: Hello, I’m Phonic Phil!

(Xin chào, tôi là Phonic Phil!)

Sue: … and I’m Super Sue!

(… và mình là Super Sue!)

1. 

Phil: Let’s go to Ba’s village!

(Hãy đến làng của Ba!)

Sue: Great!

(Tuyệt vời!)

 

 

2. 

Sue: Hello Ba. And hello, …

(Xin chào Ba. Và xin chào, …)

Ba: Hi, Phil and Sue. This is my mother.     

(Xin chào, Phil và Sue. Đây là mẹ của tôi.)    

3. 

Sue: Pass me the juice, please.

(Làm ơn cho tôi nước trái cây.)

Ba: Here you are.

(Của bạn đây.)

Sue: Thank you!

(Cảm ơn bạn!)

4. 

4. 

Sue: Oh, there’s a volleyball.

(Ồ, có một quả bóng chuyền.)

Phil: Let’s play.

(Chúng mình cùng chơi nhé.)

Sue: OK.

(Được thôi.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Look again and circle.

(Xem lại và khoanh chọn.)

Lời giải chi tiết:

- juice: nước ép

- village: ngôi làng

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

HocTot.Nam.Name.Vn

close