Lesson 3 – Unit 4. In the countryside - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 3 – Unit 4. In the countryside - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

 

A: What can you see?

(Bạn có thể thấy gì?)

B: I can see a rainbow.

(Mình có thể nhìn thấy cầu vồng.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

Phương pháp giải:

Cấu trúc hỏi xem ai đó có thể nhìn thấy gì: 

What can you see? (Bạn có thể nhìn thấy cái gì?) 

I can see ____. (Mình có thể nhìn thấy ____.) 

Lời giải chi tiết:

a. A: What can you see?

(Bạn có thể nhìn thấy cái gì?)

   B: I can see a road.

(Mình có thể nhìn thấy một con đường.)

b. A: What can you see?

(Bạn có thể thấy gì?)

   B: I can see a rainbow.

(Mình có thể nhìn thấy cầu vồng.)

c. A: What can you see?

(Bạn có thể thấy gì?)

   B: I can see a river.

(Tôi có thể nhìn thấy một con sông.)

Bài 8

Video hướng dẫn giải

8. Let’s sing.

(Cùng hát nào.)

  

Bài nghe: 

What can you see?

(Bạn có thể nhìn thấy gì?)

I can see a rainbow.

(Mình có thể nhìn thấy cầu vồng.)

A rainbow in the sky.

(Cầu vồng trên bầu trời.)

 

What can you see?

(Bạn có thể nhìn thấy gì?)

I can see a river.

(Mình có thể nhìn thấy một dòng sông.)

A river near the road.

(Một dòng sông gần con đường.)

close