Lesson 1 - Unit 9. In the grocery store - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Listen and repeat.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

  

Lời giải chi tiết:

- yogurt: sữa chua

- yams: khoai lang

- yo-yos: con quay yô yô

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

- yogurt: sữa chua

- yams: khoai lang

- yo-yos: con quay yô yô

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

HocTot.Nam.Name.Vn

close