Lesson 3 – Unit 8. In the village - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 3 – Unit 8. In the village - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

  

A: Can you draw a van?

(Bạn có thể vẽ một chiếc xe tải không?)

B: No, I can’t.

(Không, mình không thể.)

C: Yes, I can.

(Vâng, mình có thể.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

Lời giải chi tiết:

a.

A: Can you draw a van?

B: No, I can’t.

b.

A: Can you draw a volleyball?

B: Yes, I can.

c.

A: Can you draw a football?

B: Yes, I can.

d.

A: Can you draw a village?

B: No, I can’t.

Tạm dịch:

a.

A: Bạn có thể vẽ một chiếc xe tải?

B: Không, tôi không thể.

b.

A: Bạn có thể vẽ một quả bóng chuyền?

B: Có, tôi có thể.

c.

A: Bạn có thể vẽ một quả bóng đá không?

B: Có chứ, tôi có thể.

d.

A: Bạn có thể vẽ một ngôi làng?

B: Không, tôi không thể.

Bài 8

Video hướng dẫn giải

8. Let’s sing!

(Cùng hát nào!)

  

Can you draw a van?

(Bạn có thể vẽ một chiếc xe tải?)

Yes, I can.

(Được, tôi có thể.)

Can you draw a volleyball?

(Bạn có thể vẽ một quả bóng chuyền?)

Yes, I can.

(Có, tôi có thể.)

Can you draw a village?

(Bạn có thể vẽ một ngôi làng?)

No, I can’t.

(Không, tôi không thể.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

HocTot.Nam.Name.Vn

close