Lesson 3 - Unit 15. In the clohes shop - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lesson 3 - Unit 15 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

A: Where are the shoes? (Đôi giày ở đâu vậy nhỉ?)

B: Over there. (Ở đằng kia.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

Lời giải chi tiết:

a.

A: Where are the shorts? (Quần đùi ở đâu vậy?)

B: Over there. (Ở đằng kia.)

b.

A: Where are the shirts? (Những chiếc áo sơ mi ở đâu thế?)

B: Over there. (Ở đằng kia.)

c.

A: Where are the shoes? (Đôi giày ở đâu?)

B: Over there. (Ở đằng kia.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 8. Let’sing.

(Cùng hát nào.)

  

Lời giải chi tiết:

I like shoes.

Where are the shoes?

Over there. Over there.

I like shirts.

Where are the shirts?

Over there. Over there.

Tạm dịch:

Tôi thích giày.

Đôi giày ở đâu?

Ở đằng kia. Ở đằng kia.

Tôi thích áo sơ mi.

Áo sơ mi đâu?

Ở đằng kia. Ở đằng kia.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

close