Lesson 1 - Unit 11. In the playground - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Listen and repeat.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

 

Lời giải chi tiết:

- sliding: trượt cầu trượt

- riding: đạp xe

- driving: lái xe

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

- sliding: trượt cầu trượt

- riding: đạp xe

- driving: lái xe

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

close