Lesson 2 – Unit 6. On the farrm - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 2 – Unit 6. On the farrm - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

  

X, x, a box.

(X, x, một cái hộp.)

I can see a box on the farm.

(Tôi có thể nhìn thấy một cái hộp trong trang trại.)

X, x, a fox.

(X, x, một con cáo.)

I can see a fox on the farm.

(Tôi có thể nhìn thấy một con cáo trong trang trại.)

X, x, an ox.

(X, x, một con bò.)

I can see an ox on the farm.

(Tôi có thể thấy một con bò trong trang trại.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.) 

  

Lời giải chi tiết:

1. b: I can see an ox.

(Tớ có thể nhìn thấy một con bò đực.)

2. a: I can see a fox.

(Tớ có thể nhìn thấy một con cáo.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

Từ vựng

1. 

2. 

3.  

HocTot.Nam.Name.Vn

close