Lesson 2 – Unit 3. At the seaside - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 2 – Unit 3. At the seaside - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

  

Lời giải chi tiết:

S, s, sea. (S, s, biển.)

S, s, sail. (S, s, buồm.)

S, s, sand. (S, s, cát.)

 

I can see the sea. (Tôi có thể nhìn thấy biển.)

I can see the sail. (Tôi có thể nhìn thấy cánh buồm.)

I can see the sand (Tôi có thể nhìn thấy cát)

At the seaside. (Ở bên bờ biển.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

 4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu ✓.

 

Lời giải chi tiết:

1. a. I can see a sail.

(Tôi có thể nhìn thấy con thuyền.)

2. b. I can see the sand.

(Tôi có thể nhìn thấy bãi cát.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

- Sea, sea

- Sail, sail

- Sand, sand

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

close