Lesson 2 - Unit 1. At my birthday party - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 2 - Unit 1. At my birthday party - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

 

P, p, pasta.

(P, p, mì ống.)

P, p, pizza.

(P, p, pizza.)

P, p, popcorn.

(P, p, bỏng ngô.)

I like pasta.

(Tôi thích mì ống.)

I like pizza.

(Tôi thích bánh pizza.)

I like popcorn.

(Tôi thích bỏng ngô.)

Yummy, yummy, yummy.

(Ngon, ngon, ngon quá.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Listen and tick.

(Nghe và chọn.) 

 

Lời giải chi tiết:

1. I like popcorn.

(Tôi thích bỏng ngô.)

 

2. I like pasta.

(Tớ thích mì ống.)

 

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

- Pizza, pizza

- Popcorn, popcorn

- Pasta, pasta

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

close