Lesson 2 - Unit 10. At the zoo - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lesson 2 - Unit 10 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 3. Listen and chant.

(Nghe và hát thep nhịp.) 

  

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

Z, z, zoo.

We’re at the zoo.

Z, z, zebra.

That’s a zebra.

Z, z, zebu.

That’s a zebu.

Tạm dịch:

Z, z, sở thú.

Chúng tôi đang ở sở thú.

Z, z, ngựa vằn.

Đó là một con ngựa vằn.

Z, z, zebu.

Đó là một zebu.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 4. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

  

Lời giải chi tiết:

1. a

That’s a zebra.

(Kia là con ngựa vằn.)

 2. b

That’s a zebu.

(Đó là con bò.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

- Zoo, zoo

- Zebra, zebra

- Zebu, zebu

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

HocTot.Nam.Name.Vn

close