Phil and Sue - Review 3 - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lesson 1 - Review 3 GK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

  

Lời giải chi tiết:

Phil: Hello, I’m Phonic Phil! (Xin chào, tôi là Phonic Phil!)

Sue: …and, I’m Super Sue! (… và, tôi là Super Sue!)

1.

Phil: Today is Super Sue’s birthday. (Hôm nay là sinh nhật của Super Sue.)

A: The cake is on the table. (Cái bánh ở trên bàn.)

B: And the grapes are on the table, too. (Và nho cũng ở trên bàn.) 

2.

Phil: Do you like the cake? (Bạn có thích bánh không?)

A: Yes, I do. (Có, có chứ.)

3.

B: Where’s Sue? (Sue đang ở đâu vậy?)

4.

Phil: Oh, Sue and Kate are here. They’re riding bikes. (Ồ, Sue và Kate đang ở đây. Họ đang đi xe đạp.)

A & B: Happy birthday, Sue! (Chúc mừng sinh nhật, Sue!)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Look again and circle.

(Xem lại và khoanh chọn.)

Lời giải chi tiết:

- grapes: chùm nho

- cake: bánh

- riding: đạp xe

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

HocTot.Nam.Name.Vn

close