Lesson 1 - Unit 14. At home - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Listen and repeat.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

Lời giải chi tiết:

- sister: chị/ em gái

- brother: anh/ em trai

- grandmother: bà

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

- sister: chị/ em gái

- brother: anh/ em trai

- grandmother: bà

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

close