Lesson 1 - Unit 16. At the campsite - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lesson 1 - Unit 16 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

  

Lời giải chi tiết:

- tent: lều, trại

- teapot: ấm trà

- blanket: chăn

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Pointand say.

(Chỉ và nói.)


Lời giải chi tiết:

- tent: lều, trại

- teapot: ấm trà

- blanket: chăn

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

close