Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 7

UNIT 7. RECIPES AND EATING HABITS

(Công thức và thói quen ăn uống)

GETTING STARTED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

A CLOSER LOOK 1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

A CLOSER LOOK 2

26.

27.

COMMUNICATION

28.

29.

30.

31.

32.

SKILLS 1

33.

34.

35.

SKILLS 2

36.

37.

38.

39.

40.

LOOKING BACK

41.

42.

PROJECT

43.

>> Luyện tập từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 9 mới

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close