Skills 1 Unit 3 trang 32 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp các bài tập phần Skills 2 Trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Video hướng dẫn giải

Reading

Task 1. a. Do you know what a child helpline is?  

(Bạn có biết đường dây trợ giúp trẻ em không?)

b. Now read the articles 

(Bây giờ cùng đọc bài báo sau.)

The Magic Number

Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. The helpline was set up in 2004 by the government with support from Plan Vietnam, an international children’s development organisation.

By 2014, the helpline had received over 1.5 million calls from children and adults nationwide. Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health. Moreover, nearly 3,000 cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse received emergency support. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.

A member of Child Helpline International, Magic Number aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally. If you need support or advice, or know of someone who does, just dial 18001567!

(The facts, figures, and photos in this text are provided by Plan Vietnam)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Magic Number

Số điện thoại thần kỳ 18001567 là dịch vụ miễn phí 24 giờ để tư vấn và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam. Đường dây trợ giúp đã được chính phủ thành lập năm 2004 với sự hỗ trợ của Tổ chức Viện trợ Việt Nam, một tổ chức quốc tế về sự phát triển của trẻ em.

Đến năm 2014, đường dây trợ giúp đã nhận được hơn 1,5 triệu cuộc gọi từ trẻ em và người lớn trên toàn quốc. Sáu mươi chín phần trăm các cuộc gọi đến từ trẻ em và hầu hết các em là ở các nhóm 11-14 tuổi và 15-18 tuổi. Các cuộc gọi phần lớn là các câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn, và sức khoẻ thể chất và tinh thần. Hơn nữa, gần 3.000 trường hợp trẻ em mất tích hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ em bị bạo lực, buôn bán hoặc lạm dụng tình dục đã nhận được hỗ trợ khẩn cấp. Đường dây cứu trợ khuyến khích sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của tổ chức với tư cách là người truyền cảm hứng, người đưa ra quyết định.
Là một thành viên của Tổ chức Hỗ trợ Trẻ em, Mục tiêu của Số điện thoại thần kỳ là  nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển về thể chất và tinh thần. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc cố vấn, hoặc biết ai đó đang làm, chỉ cần quay số 18001567!
(Sự kiện, số liệu và hình ảnh trong văn bản này do Tổ chức Viện trợ Việt Nam cung cấp)

Lời giải chi tiết:

a. No, I don't. (Không, tôi không biết.)

Task 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Answer the questions. 

(Trả lời câu hỏi sau.)

1. What is Magic Number 18001567?

(Magic Number 18001567 là gì?)

2. Which age groups have called the helpline most?

(Những nhóm tuổi nào đã gọi cho đường dây trợ giúp nhiều nhất?)

3. What were the calls mostly about?

(Các cuộc gọi chủ yếu là về điều gì?)

4. Why have 3,000 calls received emergency support?

(Tại sao có 3.000 cuộc gọi được hỗ trợ khẩn cấp?)

5. How does Magic Number promote child participation in its operations?

(Magic Number thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của họ như thế nào?)

6. What is the aim of the helpline?

(Mục đích của đường dây trợ giúp là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. It's a free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.

(Đây là dịch vụ tư vấn và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên miễn phí ở Việt Nam.)

2. They were callers in the 11-14 year-old and 15-18 year-old groups.

(Họ là người gọi trong nhóm tuổi 11-14 và 15-18.)

3. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health.

(Các cuộc gọi hầu hết là các câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn, và sức khoẻ thể chất và tinh thần.)

4. Because they were cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse.

(Vì đây là trường hợp trẻ bị mất tích hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ em bị bạo lực, buôn bán hoặc lạm dụng tình dục.)

5. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision-makers

(Đường dây trợ giúp thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của nó bằng cách liên quan đến trẻ em như những người truyền đạt và ra quyết định.)

6. It aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally.

(Nó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển về thể chất và tinh thần.)

Task 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Read the text again and decide if the following statements are true (T) or false (F). 

(Đọc lại đoạn văn và quyết định xem những câu sau là đúng( T) hay sai (F).) 

1. You can call Magic Number anytime during the day or night.

(Bạn có thể gọi số điện thoại thần kỳ bất kỳ lúc nào suốt cả ngày và đêm.)

2. The service and the telephone calls are free.

(Dịch vụ và các cuộc gọi là miễn phí.)

3. Only children can call the helpline.

(Chỉ trẻ em mới có thể gọi đường dây cứu trợ.)

4. The typical caller to Magic Number is a nine-year-old child.

(Người gọi điển hình của số điện thoại thần kỳ là trẻ 9 tuổi.)

5. All decisions about the operation of the helpline are made by adults.

(Tất cả các quyết định về hoạt động của đường dây cứu trợ đều được thực hiện bởi người lớn.)

6. The service is available in all cities and provinces in Viet Nam.

(Dịch vụ áp dụng cho tất cả các thành phố và tỉnh thành ở Việt Nam.)

Lời giải chi tiết:

1. T

2. T

3. F

4. F

5. F

6. T

Task 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Listen to two students calling a child helpline and complete the notes. Then use the notes te role-play the callers.

(Nghe 2 học sinh gọi cho đường dây giúp đỡ trẻ em và hoàn thành chú thích sau. Sau đó sử dụng để đóng vai người gọi điện.)

Caller 1

Caller: _____

Feeling now: _____

Problem: _____

Question: _____

Caller 2

Caller: _____

Feeling now: _____

Problem: _____

Question: _____

Phương pháp giải:

Audio script: 

Caller 1: (girl) Hi, I'm from Ha Noi. I'm in my last year of high school. I'm feeling a bit depressed about my situation. I've been studying really hard to satisfy my parents and have always had good grades. But last week they said that they didn't want me to go to Arts School to be a designer. They want me to be a doctor. I feel confused... I don't know what to say to my parents.

Caller 2: (boy) My name's Long. I'm 13 and I'm from Ho Chi Minh City. I made a friend playing online games, and we've met several times in real life to play video games in Internet cafés. Last week he told me he needed 5 million dong and asked if I could help him. I said no, but two days ago he said he would make my life difficult if I didn’t give him the money. I'm a bit worried. Should I tell somebody about this?

Tạm dịch:

Người gọi 1: (nữ) Xin chào, tôi đến từ Hà Nội. Tôi đang học năm cuối cấp 3. Tôi đang cảm thấy chán nản về trường hợp của tôi. Tôi đang học thực sự chăm chỉ để hài lòng bố mẹ và luôn đạt điểm số tốt. Nhưng tuần trước, họ nói rằng họ không muốn tôi thi vào trường Nghệ thuật để làm nhà thiết kế. Họ muốn tôi trở thành bác sĩ. Tôi cảm thấy mung lung, bối rối ... Tôi không biết phải nói gì với bố mẹ tôi.

Người gọi 2: (nam) Tên của tôi là Long. Tôi 13 tuổi và tôi đến từ TP Hồ Chí Minh. Tôi kết bạn với một người bạn chơi game trên mạng, và chúng tôi gặp nhau vài lần ngoài đời thực để chơi game ở quán cà phê Internet. Tuần trước, anh ấy bảo tôi anh ấy cần 5 triệu đồng và hỏi tôi xem liệu tôi có thể giúp anh ấy không. Tôi nói không, nhưng 2 ngày sau anh ấy nói anh ấy sẽ làm cho cuộc sống của tôi khó khăn nếu tôi không đưa anh ấy tiền. Tôi có chút lo lắng. Tôi có nên nói với mọi người về điều này?

Lời giải chi tiết:

Caller 1 (Người gọi 1)

Caller: girl, from Ha Noi, last year of high school

(Người gọi: nữ, từ Hà Nội, năm cuối Trung học phổ thông)

Feeling now: a bit depressed and confused

(Cảm giác bây giờ: có một chút chán nản và bối rối)

Problem: wants to be a designer; but her parents want her to be a doctor

(Vấn đề: muốn trở thành nhà thiết kế, nhưng bố mẹ muốn cô ấy trở thành bác sĩ)

Question: doesn’t know what to say to her parents

(Câu hỏi: không biết nói gì với bố mẹ cô ấy)

Caller 2 (Người gọi 2)

Caller: boy, named Long, 13 years old, from Ho Chi Minh City

(Người gọi: nam, tên là Long, 13 tuổi, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh)

Feeling now: worried

(Cảm giác bây giờ: lo lắng)

Problem: online friend asked for 5 million dong; said if he refused to give it, his life would be difficult

(Vấn đề: người bạn trên mạng yêu cầu 5 triệu đồng; nói rằng nếu anh ấy từ chối đưa nó, cuộc sống của anh ấy sẽ gặp khó khăn)

Question: wonders whether to tell somebody about this

(Câu hỏi: liệu có nên nói với mọi người điều này)

Task 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Look at 2, A CLOSER LOOK 1. Imagine you are one of these students. You want to call the Magic Number helpline to ask for help. What do you say? Your partner listens and takes notes.

(Nhìn vào bài 2 phần A Closer look 1. Tưởng tượng bạn là một trong những học sinh đó. Bạn muốn gọi tới đường dây trợ giúp Number để nhờ giúp đỡ. Bạn nên nói gì? Bạn nhóm của bạn sẽ nghe và ghi lại.)

Phương pháp giải:

- briefly introduce yourself (you can choose whether to say your name and address or not)

(giới thiệu ngắn gọn về bản thân( bạn có thể chọn cách giới thiệu tên và địa điểm hoặc không)

- describe your problem/dilemma

(mô tả vấn đề của bạn / tình huống khó xử)

- ask for help

(yêu cầu giúp đỡ)

Lời giải chi tiết:

Claller 1: Hi, my name is Linh, I’m 14 years old. I’m a bit tense because of my score at school. I always think that I must get the highest score in every exam, I must be the best student in the class. Therefore, I spend all my time studying… Lately, I feel exhausted and bored. Although I study almost all day, I hardly remember all the things I’m taught. I’m really worried. What should I do?

(Con tên là Linh, 14 tuổi. Con đang cảm thấy khá mệt mỏi với điểm số trên trường. Con luôn nghĩ rằng mình phải đạt điểm cao nhất trong tất cả cuộc thi. Con phải là học sinh giỏi nhất lớp. Do đó, con dành toàn bộ thời gain để học... Nhưng gần đây con cảm thấy kiệt sức và chán nản. Mặc dù con ngồi học cả ngày nhưng con không thể ghi nhớ những gì đã học. Con thực sự rất lo lắng. Con phải làm gì bây giờ ạ?)

Caller 2: My name is Hoa, and I live in Hanoi. Recently I have encountered some problems. One of them is that I feel worried when I have to wait for the bus in that neighbourhood after my evening class. It’s so quiet and dark there. I wonder whether to ask the local authority to install light poles along that road or not.

(Tên cháu là Hoa và cháu sống ở Hà Nội. Gần đây cháu gặp một số vấn đề. Một trong số chúng là cháu cảm thấy lo lắng khi phải đợi xe buýt ở trong khu vực đó sau khi tan học buổi tối. Ở đó quá yên ắng và tối tăm. Cháu tự hỏi liệu có nên yêu cầu chính quyền địa phương lắp đặt các cột đèn dọc con đường đó hay không.)

Caller 3: My name's Nam. I'm from Ho Chi Minh City and I'm in the last year of high school. Yesterday, one of my classmates forced me to do his homework for him. I said no as I thought it wasn't fair. But he said if I didn't do it, he would make my life difficult. I’m a bit worried, and I don't know what to do. If you were me, what would you do?

(Tên cháu là Nam. Cháu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và cháu hiện đang học năm cuối trung học phổ thông. Ngày hôm qua, một trong số những người bạn cùng lớp đã ép cháu phải làm bài tập về nhà giúp bạn ấy. Cháu đã nói “không” vì cháu nghĩ như thế không công bằng. Nhưng bạn ấy dọa nếu cháu không làm giúp, bạn ấy sẽ khiến cuộc sống của cháu khốn đốn. Cháu hơi lo lắng, và không biết nên làm gì. Nếu là cô, cô sẽ làm gì ạ?)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close