Communication Unit 6 trang 65 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần Communication Unit 6 Trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Read the posts on Viet Travel Forum (VTF) from people who visited Viet Nam a long time ago.

(Đọc những bài viết trên Viet Travel Forum của những người đã từng thăm Việt Nam.)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Lần đầu tiên tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh là năm 1983. Hầu hết mọi người đi xe đạp và có rất ít xe máy trên đường. Mười năm sau, khi tôi trở lại, thành phố đã thay đổi đáng kể, với 800.000 xe máy và hai triệu xe đạp trên đường.

Kate từ Nga

Năm 1995, tôi đã trở lại Việt Nam sau 30 năm và tôi ngạc nhiên, dân số cao gấp 3 lần, nhưng đất nước này không còn bị mù chữ nữa. Đất nước này cũng đã trở thành một trong những nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, điều đó khiến tôi ngạc nhiên.

Charles từ Pháp

Tôi đã đi Hà Nội vào tháng 8 năm 1997, hai năm sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Hệ thống đường bộ ở Hà Nội rất đơn giản lúc đó. Nó đã thay đổi đáng kể trong 18 năm qua. Các cầu vượt và các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm!

Peter từ Mỹ

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Read the posts on Viet Travel Forum (VTF) and retell them to your friends.

(Đọc lại những bài viết và kể lại cho bạn bè của bạn nghe.)

Lời giải chi tiết:

- Kate comes from Russia. She said that the first time she had been in Ho Chi Minh city was in 1983. Most people travelled by bike and there are a few motorbikes on the streets. After a decade, she came back and realized that the city had been changed a lot with nearly 1 billion motorbikes and 2 million bikes on the road.

-   Charles is from France. He said that the first time he had been to Viet Nam was in 1965. He said that many people were/had been illiterate then but he was astonished that after nearly 30 years there was no more illiteracy although the population had nearly tripled. He was also surprised to know that the country was one of the largest rice exporting countries.

-   Peter is from America. He said that he had gone to Ha Noi in 1997 when Viet Nam had been part of ASEAN for two years. He was shocked/astonished to see that so much had changed over the last 18 years. The flyovers and high-rise buildings were mushrooming.

Tạm dịch:

Kate đến từ Nga. Cô nói rằng lần đầu tiên cô đến thành phố Hồ Chí Minh là vào năm 1983. Hầu hết mọi người đi du lịch bằng xe đạp và có một vài chiếc xe máy trên đường phố. Sau một thập kỷ, cô trở lại và nhận ra rằng thành phố đã được thay đổi rất nhiều với gần 1 tỷ xe máy và 2 triệu xe đạp trên đường.

- Charles đến từ Pháp. Ông cho biết, lần đầu tiên ông đến Việt Nam là năm 1965. Ông nói nhiều người đã bị mù chữ nhưng ông ngạc nhiên rằng sau gần 30 năm thì không có người mù chữ nào mặc dù dân số gần gấp ba lần. Ông cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng đất nước này là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất.

- Peter đến từ Mỹ. Ông nói ông đã sang Hà Nội năm 1997 khi Việt Nam đã tham gia ASEAN được hai năm. Ông đã bị sốc / ngạc nhiên khi thấy rằng đã có rất nhiều thay đổi trong suốt 18 năm qua. Những cầu vượt và cao ốc đã mọc lên như nấm.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Work in groups. Use the suggestions in the table to write as many posts as possible about the recent changes in Viet Nam that you have heard of or read about. Remember to use adjectives or adverbs to modify the changes.

(Làm việc theo nhóm. Sử dụng các gợi ý trong bảng để viết các bài viết về các sự thay đổi gần đây mà bạn từng nghe. Nhớ sử dụng các tính từ và trạng từ để làm rõ những sự thay đổi.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Quá khứ

Hiện tại

lao động thủ công bằng tay

nhiều trang thiết bị và công nghệ

phần lớn là sản phẩm nông nghiệp

nhiều sản phẩm công nghiệp

ít dịch vụ

nhiều dịch vụ

phần lớn trồng lúa

xuất khẩu gạo, cà phê, hoa quả...

ít cơ hội học giáo dục đại học

nhiều cơ hội học đại học (trong và ngoài nước)

chỉ những gì đình giàu có mới đi nghỉ mát

nhiều gia đình đi nghỉ mát

nghỉ mát trong nước

nghỉ mát trong và ngoài nước

gia đình có nhiều thế hệ

gia đình chỉ có bố mẹ và con cái

Lời giải chi tiết:

I went to Viet Nam in 1996. There were mostly manual labour and agricultural productions. 12 years later, when I came back, the country had dramatically changed, there were more technology and equipment and more industrial production too.

Last year, I went back to Ho Chi Minh city after 20 years and to my surprise, there were more services. There were also many opportunities for university (inside and outside the country), which were another surprise for me.

Tạm dịch:

Tôi đã đến Việt Nam vào năm 1996. Chủ yếu là lao động thủ công và sản xuất nông nghiệp. 12 năm sau, khi tôi trở lại, đất nước đã thay đổi đáng kể, có nhiều công nghệ và thiết bị hơn và sản xuất công nghiệp cũng nhiều hơn.

Năm ngoái, tôi đã trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau 20 năm và thật ngạc nhiên, có nhiều dịch vụ hơn. Ngoài ra còn có nhiều cơ hội cho các trường đại học (trong và ngoài nước), đó là một bất ngờ khác đối với tôi.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Present your group's posts to other groups.

(Thuyết trình bài viết của nhóm mình với các nhóm khác.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close