Grammar: suggest V-ing/ suggest that - Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp lý thuyết ngữ pháp về cấu trúc đề nghị "suggest + V-ing/ suggest + that + S + V" - Unit 5 tiếng Anh 9 mới.

SUGGEST V-ING/ SUGGEST THAT (CẤU TRÚC ĐỀ NGHỊ VỚI "SUGGEST")

1. Cách dùng:

- Cấu trúc “suggest + V-ing/that + S + should” có thể được sử dụng để nói với ai đó về ý kiến của mình rằng họ nên làm gì.

- Chúng ta cũng có thể sử dụng suggest + V-ing hoặc suggest + that + S + should để tường thuật lại ý kiến của người khác về những gì người khác nên làm hoặc chính bản thân họ nên làm.

2. Cấu trúc:

S + suggest + V-ing: Đề nghị cùng làm việc gì

S + suggest + (that) + S + (should) + V (nguyên thể): Đề nghị người khác nên làm gì

3. Ví dụ:

- My mother suggested going to see the doctor.

   (Mẹ tôi gợi ý đi khám bác sĩ.)

- The professor suggested that the students should read a number of books before the exam.

  (Giáo sư khuyên sinh viên nên đọc sách trước kì thi.)

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close