Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 8

UNIT 8. TOURISM

(Du lịch)

GETTING STARTED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A CLOSER LOOK 1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

A CLOSER LOOK 2

18.

19.

20.

COMMUNICATION

21.

22.

23.

SKILLS 1

24.

25.

26.

27.

SKILLS 2

28.

29.

30.

31.

LOOKING BACK

32.

33.

34.

35.

36.

PROJECT

37.

>> Luyện tập từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 9 mới

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close