Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 5

UNIT 5. WONDERS OF VIET NAM

(Những kì quan ở Việt Nam)

GETTING STARTED

1.

2.

3.

4.

A CLOSER LOOK 1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

A CLOSER LOOK 2

15.

16.

17.

18.

19.

COMMUNICATION

20.

21.

22.

23.

24.

SKILLS 1

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

SKILLS 2

32.

33.

34.

35.

36.

LOOKING BACK

37.

38.

39.

PROJECT

40.

>> Luyện tập từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 9 mới

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close