Communication Unit 5 trang 55 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần Communication Unit 5 Trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen to the radio programme from 4Teen. Then decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Nghe chương trình 4Teen. Xem những câu sau câu nào đúng (T), câu nào sai (F).)

Phương pháp giải:

Audio script:

Ann: Welcome to our game show called ‘What's What?’. Please welcome our three guests Mary, Linda, and Duong who will be taking part in the game today.

Mary, Linda, and Duong: Good evening, everyone!

Ann: Now, the rules of the game are simple. I will read out six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam, either natural or man-made. This description won't include the proper names of any places. My three contestants have to work out what the wonder is. Whoever gives the correct answer first is the winner.

Duong: Sounds easy.

Ann: Well, let's see... you are the winner and get a special gift if you can give the correct answer before I finish reading out all six sentences. But if you give the incorrect answer, you're out of that round of the game.

Mary: Exciting!

Ann: Now, do all of you understand how to play the game?

Mary, Linda, and Duong: Yes.

Ann: OK, then let's play ‘ What's What? ’!

Tạm dịch:

Ann: Chào mừng bạn đến với chương trình trò chơi mang tên 'Cái gì là gì?'. Xin chào mừng ba vị khách mời Mary, Linda và Dương, những người sẽ tham gia vào trò chơi ngày hôm nay.

Mary, Linda, và Duong: Chào buổi tối, mọi người!

Ann: Bây giờ, các quy tắc của trò chơi rất đơn giản. Tôi sẽ đọc sáu câu mô tả một trong những kỳ quan của Việt Nam, tự nhiên hoặc nhân tạo. Mô tả này sẽ không bao gồm tên chính xác của bất kỳ địa điểm nào. Ba thí sinh phải tìm ra điều kỳ diệu là gì. Ai trả lời chính xác trước tiên là người chiến thắng.

Dương: Nghe có vẻ dễ.

Ann: Vâng, chúng ta hãy xem ... bạn là người chiến thắng và nhận được một món quà đặc biệt nếu bạn có thể đưa ra câu trả lời chính xác trước khi tôi đọc hết cả 6 câu. Nhưng nếu bạn đưa ra câu trả lời không chính xác, bạn sẽ bị loại khỏi vòng chơi đó.

Mary: Thật thú vị!

Ann: Bây giờ, làm tất cả các bạn hiểu luật chơi?

Mary, Linda, và Dương: Vâng.

Ann: OK, vậy chúng ta hãy bắt đầu 'Cái gì là gì? '!

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

1. F

The MC will read out five sentences that describe one of the wonders of Viet Nam.

(MC sẽ đọc 5 câu mô tả một trong những cảnh quan của Việt Nam.)

2. T

The MC won't mention the proper names of any place in her description.

(MC sẽ không đề cập đến tên chính xác của bất kỳ địa điểm nào trong mô tả của cô ấy.)

3. F

The players have to work out where the wonder is and whoever gives the correct answer first wins.

(Người chơi phải tìm ra địa điểm của kì quan đó và ai là người đưa ra câu trả lời chính xác đầu tiên sẽ thắng.)

4. T

If any player can give the correct answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is the winner and gets a special gift.

(Nếu bất kỳ người chơi nào có thể đưa ra câu trả lời chính xác trước khi MC hoàn thành việc đọc tất cả các câu hỏi, anh / cô ấy sẽ là người chiến thắng và nhận được một món quà đặc biệt.)

5. F

If any player gives the incorrect answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is still allowed to continue the game.

(Nếu bất kỳ người chơi nào trả lời sai trước khi MC hoàn thành việc đọc tất cả các câu, anh ta vẫn được phép tiếp tục trò chơi.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Listen to the next part of the radio programme. Then fill in the gaps with the words/numbers you hear.

(Nghe phần tiếp theo. Sau đó điền vào chỗ trống những từ/số mà bạn nghe được.)

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the (1)_____ part of our country. Duong, do you want to risk the answer?

Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it's a spectacular located (2)        __ metres above sea near the west branch of a highway, either of you have the answer, Mary Linda?

Mary: No, not yet.

Linda: Not me.

Ann: OK, so I will continue with the sentence. It's situated in a national (3)_______

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person Mary, still in the game now.

Mary: So nervous!

Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out sixth sentence, so you win this round of game and get a special gift.

Phương pháp giải:

Audio script:

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the central part of our country. Duong, do you want to risk the answer?

Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it's a spectacular cave located 200 metres above sea level near the west branch of a highway. Do either of you have the answer, Mary and Linda?

Mary: No, not yet.

Linda: Not me.

Ann: OK, so I will continue with the third sentence. It's situated in a national park.

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person, Mary, still in the game now.

Mary: So nervous!

Ann: And the fourth sentence: the cave was discovered by a local man in 2005.

Mary: I know. It must be Thien Duong or Paradise Cave in Quang Binh.

Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out the sixth sentence, so you win this round of the game and get a special gift.

Tạm dịch:

Ann: Câu đầu tiên: đó là một kỳ quan tự nhiên ở trung tâm của đất nước chúng ta. Dương, bạn có muốn mạo hiểm trả lời?

Dương: Vâng, thật dễ dàng. Đó là Động Phong Nha.

Ann: Không, xin lỗi đó là không chính xác. Vì vậy, bạn bị loại khỏi vòng này, Dương!

Dương: Ôi trời!

Ann: Câu thứ hai: đó là một hang động ngoạn mục nằm ở độ cao 200 mét so với mực nước biển gần nhánh tây của đường cao tốc. Các bạn có câu trả lời không, Mary và Linda?

Mary: Không, tôi vẫn chưa.

Linda: Tôi không

Ann: OK, vì vậy tôi sẽ tiếp tục câu thứ ba. Nó nằm trong một công viên quốc gia.

Linda: Có phải đó là Hang đá ở Kiên Giang?

Ann: Không, Kiên Giang không phải là trung tâm của đất nước, Linda. Vì vậy, chúng ta chỉ còn một người, Mary, bây giờ vẫn tiếp tục trò chơi.

Mary: Rất lo lắng!

Ann: Và câu thứ tư: hang động đã được một người đàn ông địa phương phát hiện vào năm 2005.

Mary: Tôi biết. Phải là Thiên đường hay Động Thiên đường ở Quảng Bình.

Ann: Chính xác, Mary! Xin chúc mừng! Bạn đã đưa ra câu trả lời chính xác trước khi tôi đọc câu thứ sáu, vì vậy bạn đã giành chiến thắng trong trò chơi này và nhận được một món quà đặc biệt.

Lời giải chi tiết:

1. central

2. 200

3. park

4. discovered

5. Paradise

 

First sentence: it's a natural wonder in the (1) central part of our country. Duong, do you want to risk the answer?

(Câu đầu tiên: đó là một kỳ quan thiên nhiên ở miền Trung nước ta. Dương, bạn có muốn mạo hiểm trả lời không?)

Second sentence: it's a spectacular cave located (2) 200 metres above sea level near the west branch of a highway. 

(Câu thứ hai: đó là một hang động ngoạn mục nằm ở độ cao 200 mét so với mực nước biển gần nhánh phía tây của đường cao tốc.)

OK, so I will continue with the third sentence. It's situated in a national (3) park.

(OK, vì vậy tôi sẽ tiếp tục với câu thứ 3. Nó nằm trong một công viên quốc gia.)

And the fourth sentence: the cave (4) discovered by a local man in 2005.

(Và câu thứ tư: hang động được phát hiện bởi một người đàn ông địa phương vào năm 2005.)

I know. It must be Thien Duong or (5) Paradise Cave in Quang Binh.

(Tôi biết. Đó phải là Thiên Đường hoặc Động Thiên Đường ở Quảng Bình.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Write six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam you know.

(Viết 6 câu miêu tả các kì quan ở Việt Nam mà bạn biết.)

Lời giải chi tiết:

Ha Long Bay is a famous beauty-spot in the North-east coast of Vietnam, belongs to Quang Ninh province, 151km far from Hanoi to the east.

(Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh nổi tiếng ở bờ biển Đông Bắc của Việt Nam, thuộc tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội 151 km về phía đông.)

This is one of Vietnam's tourist destinations recognized by UNESCO as a World Natural Heritage.

(Đây là một trong những điểm du lịch của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.)

Ha Long attracts many tourists with a special beauty including both excellent and romantic charm.

(Hạ Long thu hút nhiều khách du lịch với một vẻ đẹp đặc biệt bao gồm cả sự quyến rũ tuyệt vời và lãng mạn.)

Tourists coming to Ha Long in any season of the year also discover its own seductive and charming beauty.

(Khách du lịch đến Hạ Long trong bất kỳ mùa nào trong năm cũng khám phá vẻ đẹp quyến rũ và quyến rũ của riêng mình.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Work in groups. Play the game " What's What ?" 

(Làm việc theo nhóm. Chơi trò "What's what" )

Lời giải chi tiết:

Question 1: It is a historical site in Hanoi.

(Câu hỏi 1: Đó là một di tích lịch sử ở Hà Nội.)

- Question 2: It is known as the first university in Vietnam.

(Câu hỏi 2: Được biết đến là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam.)

- Question 3: It is a place to honour Vietnamese brilliant scholars.

(Câu hỏi 3: Đó là nơi tôn vinh những học giả xuất sắc của Việt Nam.)

=> Answer: The Temple of Literature

(Đáp án: Văn Miếu Quốc Tử Giám)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close