Project Unit 4 trang 49 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần Project Unit 4 Trang 49 SGK Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

PRESERVING THE PAST (GIỮ GÌN QUÁ KHỨ)

Life has changed a lot over the past 50 years, and there are many good pastimes which seem  to be dying out. Work in groups and

(Cuộc sống đã thay đổi nhiều suốt 50 năm qua. Có nhiều điều tốt đẹp đang mất dần. Hãy làm việc nhóm và)

* search for a past tradition or pastime which you highly appreciate

(tìm kiếm những giá trị truyền thống mà bạn đánh giá cao)

* give reasons why you like it

(đưa ra lí do)

* work out a plan to help preserve it

(đưa ra kế hoạch để bảo tồn)

Then make a poster presenting your ideas and share it with your class.

(Làm một tấm áp phích thuyết trình ý tưởng của mình và chia sẻ với cả lớp.)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bài mẫu 1: 

Life has changed a lot over the past 50 years and there are many good pastimes and traditions such as folk music, folk games, paintings… But the tradition that I appreciate is writing letters because of some reasons. In the past, writing letters was such an important means of communication to contact people with people. As far as I know, in the past, Ho Chi Minh president used to use letters to contact with his comrade to make a plan for upcoming resistance. Furthermore, I feel very surprised and interested when I open a letter with some tiny stickers. Writing to friends and family was great to keep in touch. It also enabled me to practice my literacy skills and communicate effectively. Writing letters can be seen as a gift because someone has taken his/her time to write, think and express love. But now, this pastime seems to be dying out. Technology is growing, so people communicate by email more than writing a letter. In conclusion, you should write a letter to your friends or family in your free time to preserve them for future generations, I am sure that it will be very interesting.

Tạm dịch:

Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều trong 50 năm qua và có nhiều trò tiêu khiển và truyền thống tốt đẹp như âm nhạc dân gian, trò chơi dân gian, tranh vẽ Nhưng truyền thống mà tôi đánh giá cao là viết thư vì một số lý do. Trong quá khứ, viết thư là một phương tiện giao tiếp quan trọng như vậy để liên lạc với mọi người. Theo tôi được biết, trong quá khứ, chủ tịch Hồ Chí Minh thường sử dụng thư để liên lạc với đồng chí của mình để lên kế hoạch cho cuộc kháng chiến sắp diễn ra. Ngoài ra, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và thích thú khi tôi mở một lá thư với một số nhãn dán nhỏ. Viết cho bạn bè và gia đình là tuyệt vời để giữ liên lạc. Nó cũng cho phép tôi thực hành các kỹ năng đọc viết và giao tiếp hiệu quả. Viết thư có thể được coi là một món quà vì ai đó đã dành thời gian của mình để viết, suy nghĩ và thể hiện tình yêu. Nhưng bây giờ, trò tiêu khiển này dường như sắp chết. Công nghệ đang phát triển, vì vậy mọi người giao tiếp qua email nhiều hơn là viết thư. Tóm lại, bạn nên viết một lá thư cho bạn bè hoặc gia đình của bạn trong thời gian rảnh để bảo tồn chúng cho các thế hệ tương lai, tôi chắc chắn rằng nó sẽ rất thú vị.

Bài mẫu 2: 

Families in Vietnam have revolutionized the making of the traditional Tet sticky rice cakes ( Chung cake). Legend has it that one of the princes of Vietnam’s first royal family invented the recipe four to five thousand years ago. Made from very basic ingredients including sticky rice, beans, pork, the cake beat other luxury offerings at the kings' contest and has become the inevitable part of Vietnamese Tet ever since.

- Every year, family and relatives and neighbors should gather at someone’s house to prepare Chung Cake for Tet.

- The older will teach the young about the recipes and tips in making Chung cakes and they are more than happy to share.

- My groups' passion is keeping the beauty of Vietnamese tradition, inspire Vietnamese culture not only to Vietnamese youth but also to foreign friends who are eager to discover Vietnam. If that who you are, then this is what you really need!!!

Tạm dịch:

Các gia đình ở Việt Nam đã cách mạng hóa việc làm bánh nếp truyền thống Tết (bánh Chung). Truyền thuyết kể rằng một trong những hoàng tử của gia đình hoàng gia đầu tiên của Việt Nam đã phát minh ra công thức từ bốn đến năm ngàn năm trước. Được làm từ những nguyên liệu rất cơ bản bao gồm gạo nếp, đậu, thịt lợn, bánh đánh bại các lễ vật xa xỉ khác tại cuộc thi của các vị vua và đã trở thành một phần tất yếu của Tết Việt Nam kể từ đó.

- Hàng năm, gia đình và người thân và hàng xóm nên tập trung tại nhà ai đó để chuẩn bị Bánh Chung cho Tết.

- Người lớn tuổi sẽ dạy cho các bạn trẻ về các công thức và mẹo làm bánh Chung và họ rất vui được chia sẻ.

- Niềm đam mê của các nhóm tôi là giữ gìn vẻ đẹp của truyền thống Việt Nam, truyền cảm hứng cho văn hóa Việt Nam không chỉ cho giới trẻ Việt Nam mà còn cho những người bạn nước ngoài háo hức khám phá Việt Nam. Nếu đó là bạn, thì đây là thứ bạn thực sự cần !!!

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close