Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 3

UNIT 3. TEEN STRESS AND PRESSURE

(Áp lực và căng thẳng tuổi thiếu niên)

GETTING STARTED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

A CLOSER LOOK 1

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

A CLOSER LOOK 2

22.

23.

24.

25.

COMMUNICATION

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

SKILLS 1

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

SKILLS 2

44.

45.

46.

47.

LOOKING BACK

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

PROJECT

55.

56.

57.

58.

59.

HocTot.Nam.Name.Vn

>> Luyện tập từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 9 mới

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close