Grammar: Passive with It be PP that - Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp lý thuyết về câu bị động khách quan với It be PP - Unit 5 tiếng Anh 9 mới.

OBJECTIVE PASSIVE (CÂU BỊ ĐỘNG KHÁCH QUAN)

1. Cấu trúc:

It + be + Ved/3 + that + S + V

2. Cách dùng:

- Sử dụng câu bị động khách quan để thể hiện ý kiến của người khác.

- Câu bị động khách quan thường được thấy trong các bản tin hay văn trần thuật.

- Nó có thể được sử dụng trong những động từ mang nghĩa báo cáo như: say (nói), think (nghĩ), believe (tin rằng), know (biết), hope (hi vọng), expect (mong chờ), report (tường thuật), understand (hiểu), etc.

Ví dụ 1: It is thought that Da Nang is the most liveable city in Vietnam.

            (Có người nghĩ rằng Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất ở Việt Nam.)

Trong câu trên không xác định rõ ràng ai là người nghĩ như vậy nên nó mang tính khách quan.

Ví dụ 2: It is reported that thousands of visitors come to enjoy breathtaking views of Ha Long Bay every year.

           (Báo cáo cho thấy rằng mỗi năm có hàng nghìn lượt khách đến tham quan thưởng thức cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long.)

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close