Grammar: Conditional type 2 - Unit 9 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp câu điều kiện loại 2 - unit 9 tiếng Anh 9 mới.

CONDITIONAL TYPE 2

(CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2)

1. Cấu trúc:

If + S + V-ed/V2, S + would/could + V(nguyên thể)

Trong câu điều kiện loại II, mệnh đề “If” chia thì quá khứ đơn (hoặc quá khứ tiếp diễn) và mệnh đề chính sử dụng cấu trúc “would/ could + động từ nguyên thể”.

2. Cách sử dụng:

Câu điều kiện loại 2 dùng để giả định về một sự việc không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ: If they had a lot of money now, they would travel around the world.

          (Nếu bây giờ họ có nhiều tiền, họ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.)

Ta thấy có trạng từ thời gian “now” (bây giờ) và hiểu rằng “bây giờ họ không có nhiều tiền” nên mới đưa ra câu giả định như vậy. Vì thế ta sử dụng câu điều kiện loại II để diễn đạt một giả định về một sự việc không có thật ở hiện tại.

3. Chú ý:

Trong câu điều kiện loại II, nếu mệnh đề “if” sử dụng động từ “be” ở thì quá khứ đơn thì ta chỉ sử dụng “were” với tất cả các ngôi.

Ví dụ: If I were you, I wouldn’t stay at home now.

          (Nếu tôi là bạn, bây giờ tôi sẽ không ở nhà.)

Ta thấy chủ ngữ trong mệnh đề “If” là “I” nhưng ta vẫn sử dụng động từ là “were”.

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close