Project Unit 2 Trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần Project Trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Put the items in these scrambled notices in the correct order, starting with the heading in capitals.

(Đặt những mục theo thứ tự đúng, băt đầu với nhan đề in hoa)

 

Lời giải chi tiết:

1. A: In classrooms, school board

(Trong lớp học, bảng thống báo của trường)

2. B: On the notice board in a building/ a language center

(Trên bảng thông báo của 1 tòa nhà/ trung tâm ngoại ngữ)

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Delete the words which are unnecessary in these notices, and make change(s) where appropriate.

(Xóa những từ không cần thiết trong thông báo, và thay đổi phù hợp)

 

Lời giải chi tiết:

VENDING MACHINE

No soup. 

Tea and coffee, 10p and 50p coins only.

No more canned drinks.

Machine to be repaired soon.

Tạm dịch:

MÁY BÁN HÀNG

Không có canh.

Trà và cà phê, chỉ có 10p và 50p tiền xu.

Không có đồ uống đóng hộp.

Máy sẽ sớm sửa chữa.

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. In 20 - 30 words, write a notice for one of the following situations.

(Trong 20-30 từ, viết một thông báo cho một trong các tình huống sau đây.)

1. You are organising a seminar for teenage girls about city life. Write a notice to put on the noticeboard, giving some details about time, place, and content of the seminar.

(Bạn đang tổ chức một buổi hội thảo cho các bạn gái tuổi teen về cuộc sống thành thị. Viết một thông báo để đưa lên bảng thông báo, đưa ra một số chi tiết về thời gian, địa điểm và nội dung của buổi hội thảo.)

2. You are a travel agent. You are organising a one-day trip around your city/town for foreigners. Write a notice to put at the travel agency.

(Bạn là một đại lý du lịch. Bạn đang tổ chức chuyến đi một ngày quanh thành phố / thị trấn của bạn cho người nước ngoài. Viết một thông báo để đặt tại cơ quan du lịch.)

 

Lời giải chi tiết:

1.

SEMINAR ABOUT FEATURES OF CITY LIFE 

Monday Nov 10th in the town hall.

All teenage girls are welcome.

For further details, call Ms Trang - 098456789.

Tạm dịch:

HỘI THẢO VỀ CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CUỘC SỐNG THÀNH PHỐ

Thứ Hai, ngày 10 tháng 11 tại tòa thị chính.

Chào mừng tất cả các cô gái tuổi teen.

Để biết thêm chi tiết, hãy gọi cô Trang - 098456789.

2. 

ONE-DAY TRIP AROUND THE CITY

Sunday Nov 10th in Ho Chi Minh City.

Mor.: War Remnants Museum - Thien Hau Temple - Binh Tay Market.

Aft.: Reunification Palace - Notre Dame Cathedral - Central Post Office.

All foreigners are welcome.

For further details, ring Ms. Andy - 0989756555.

Tạm dịch:

Chuyến du lịch một ngày quanh thành phố

Chủ nhật, ngày mồng 10 tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - Miếu Bà Thiên Hậu - Chợ Bình Tây

Chiều: Dinh Độc Lập - Nhà thờ Đức Bà - Bưu điện Trung tâm

Tất cả du khách nước ngoài đều được hoan nghênh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, gọi cho chị Andy - 0989756555.

 

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close