Grammar: Despite/ In spite of - Unit 12 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp lý thuyết về cụm từ chỉ sự tương phản (Despite/ In spite of) - unit 12 tiếng Anh 9 mới.

DESPITE / IN SPITE OF & ALTHOUGH/ THOUGH/ EVEN THOUGH

(CỤM TỪ & MỆNH ĐỀ CHỈ SỰ TƯƠNG PHẢN)

I. Despite/ In spite of

- Despite/In spite of được sử dụng thể hiện sự tương phản giữa hai mệnh đề trong cùng một câu.

- Chúng ta sử dùng despite/ in spite of trước một danh từ, một cụm danh từ hoặc V-ing.

Ví dụ: Despite the low wage, he agreed to take the job. [noun/ noun phrase]

          (Mặc dù lương thấp, anh ấy đã đồng ý làm công việc này.)

         In spite of being offered a low wage, he took the job.  [-ing form]

         (Mặc dù được đề nghị mức lương thấp, anh ấy vẫn nhận công việc này.)

II. Although/ Though/ Even though

- Although/ Though/ Even though được sử dụng thể hiện sự tương phản giữa hai mệnh đề trong cùng một câu.

- Chúng ta sử dùng although/ though/ even though trước một mệnh đề.

Ví dụ: Although he was offered a low wage, he took the job. 

          (Mặc dù được đề nghị mức lương thấp, anh ấy vẫn nhận công việc này.)

          Even though the wage was low, he agreed to take the job.

         (Mặc dù lương thấp, anh ấy đã đồng ý làm công việc này.)

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close