Project Unit 7 trang 17 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập Project Unit 7 có đáp án và lời giảng chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A survey on eating habits

(Khảo sát về thói quen ăn uống)

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Work in groups. Go to other classes and ask different students about their eating habits. Write the students' answers in the table. 

(Làm việc theo nhóm. Đến những lớp khác và hỏi những học sinh khác về thói quen ăn uống của họ. Viết câu trả lời của học sinh vào bảng.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Khảo sát thói quen ăn uống 

Câu hỏi 

1. Bạn thường ăn thức ăn nhanh không?

2. Bạn có thường ăn đồ ăn làm ở nhà không?

3. Bạn ăn bao nhiêu bữa mỗi ngày?

4.  Bữa ăn nào quan trọng nhất đối với bạn?

5. Bạn thích cái nào nhất: ăn ở nhà hay ăn ở ngoài?

6. Món ăn yêu thích của bạn là gì? 

Lời giải chi tiết:

Để học tốt tiếng anh 9 mới | Giải bài tập tiếng anh 9 mới

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Now work together again. Analyse the answers you have got and organise them in the form of an answer to each question. This could be done using a visual organiser such as a chart.

(Bây giờ làm việc cùng nhau. Phân tích những câu trả lời mà bạn có và tổ chức ở dạng mỗi câu trả lời cho từng câu hỏi. Việc này có thể hoàn thành bằng cách sử dụng thiết bị trực quan chẳng hạn như biểu đồ.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. In general, do the students at your school have healthy eating habits? Present your group's findings to the class. 

(Nhìn chung, những học sinh ở trường bạn có thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe không? Trình bày những phát hiện của nhóm bạn trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

Good morning teacher and friends,

Today I want to present about eating habits of students in our school. According to our group’s findings, almost students in our school do not have healthy eating habits. Firstly, they like fast food so much, which are not good for health, and eat this kind of food quite regularly. Secondly, although eating out may bring many risks of bad food sanitation, they tend to prefer eating out to eating at home. The food cooked at home, which is cleaner and more nutritious, is not their cup of tea. Lastly, they tend to eat much for dinner and do not give enough care to the breakfast. Contrary to popular belief, it’s not the dinner but the breakfast that is the most important meal of the day so you should eat a big breakfast and just a little in the evening. In conclusion, I suggest that students in our school should improve a healthier eating habits. 

Tạm dịch: 

Chào buổi sáng cô giáo và các bạn,

Hôm nay mình muốn trình bày về thói quen ăn uống của học sinh trong trường chúng mình. Theo kết quả nghiên cứu của nhóm chúng mình, hầu hết học sinh trong trường không có thói quen ăn uống lành mạnh. Thứ nhất, họ thích đồ ăn nhanh rất nhiều, không tốt cho sức khỏe và ăn loại thực phẩm này khá thường xuyên. Thứ hai, mặc dù ăn ngoài có thể mang lại nhiều rủi ro về vệ sinh thực phẩm, họ có xu hướng thích ăn ngoài hơn ăn ở nhà. Thực phẩm nấu tại nhà, sạch hơn và bổ dưỡng hơn, không phải sở thích của họ. Cuối cùng, họ có xu hướng ăn nhiều cho bữa tối và không chăm sóc đầy đủ cho bữa sáng. Trái với suy nghĩ của nhiều người, bữa tối không phải bữa quan trọng nhát trong ngày mà là bữa sáng vì vậy bạn nên ăn một bữa sáng đầy đủ và chỉ một chút vào buổi tối. Tóm lại, mình đề nghị học sinh trong trường chúng ta nên cải thiện thói quen ăn uống lành mạnh hơn. 

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close