Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 1

UNIT 1. LOCAL ENVIRONMENT

(MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG)

GETTING STARTED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

A CLOSER LOOK 1

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

A CLOSER LOOK 2

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

COMMUNICATION

38.

39.

40.

SKILLS 1

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

SKILLS 2

50.

51.

LOOKING BACK

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

PROJECT

59.

60.

>> Luyện tập từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 9 mới

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close