Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 11

UNIT 11. CHANGING ROLES IN SOCIETY

(Thay đổi vai trò trong xã hội)

GETTING STARTED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A CLOSER LOOK 1

8.

9.

10.

11.

12.

A CLOSER LOOK 2

13.

14.

15.

16.

COMMUNICATION

17.

18.

19.

20.

SKILLS 1

21.

22.

23.

24.

25.

26.

SKILLS 2

27.

LOOKING BACK

28.

29.

30.

>> Luyện tập từ vựng Unit 11 Tiếng Anh 9 mới

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close